SFS 2013:615 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

130615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 46 § lagen (1976:580) om med-

bestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

46 §

2

För medling i arbetstvister mellan å ena sidan en arbetsgivare eller

arbetsgivarorganisation och å andra sidan en arbetstagarorganisation finns
Medlingsinstitutet. Institutet ska verka för en väl fungerande lönebildning.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284.

2 Senaste lydelse 2000:163.

SFS 2013:615

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013