SFS 2013:617 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

130617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 och 2 till högskoleförordningen

(1993:100)

2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013 i fråga om bilaga 2 och i

övrigt den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2013:617

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:617

Bilaga 1

3

F�RTECKNING �VER UNIVERSITET OCH H�GSKOLOR SOM
STATEN �R HUVUDMAN F�R SAMT DERAS BEN�MNING

I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten
är huvudman för samt deras benämning.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

3 Senaste lydelse 2010:1064. �ndringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan,
Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola tagits bort ur för-
teckningen.

background image

3

SFS 2013:617

Bilaga 2

4

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& AVANCERAD NIV�&

YRKESEXAMINA

Specialistsjuksköterskeexamen

Omfattning

Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av
inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten
fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.

Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrel-

sen har utfärdat.

Mål

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och för-
måga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan veten-
skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
och

� visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och

hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

� visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och

närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,

� visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
� visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofräm-

jande och förebyggande arbete,

4 Senaste lydelse 2012:712.

background image

4

SFS 2013:617

� visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera

komplexa frågeställningar och situationer,

� visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar

och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och

� visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar

utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och

deras närstående, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Inriktningar

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård ska
studenten också

� visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och

generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, under-
sökningar och behandlingar av patienter, och

� visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och

katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska stu-
denten också

� visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avse-

ende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid
behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och

� visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och

katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård
ska studenten också

� visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och

komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behand-
lingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska
preparat, och

� visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och

katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård ska
studenten också

� visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades soma-

tiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genom-
föra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden,
och

background image

5

SFS 2013:617

� visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och

katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård ska
studenten också

� visa förmåga att hos patienter med behov av kirurgiska insatser obser-

vera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård ska
studenten också

� visa förmåga att hos patienter inom medicinsk vård observera, bedöma

och åtgärda komplexa vårdbehov.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård ska
studenten också

� visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera,

bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och

� visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland

annat cytostatikaterapi och strålbehandling.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård
för barn och ungdomar
ska studenten också

� visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera

de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan
och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,

� visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier obser-

vera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och

� visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och

vaccinationsverksamhet.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ska
studenten också

� visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa

vårdbehov,

� visa förmåga att möta människor i kris, och
� visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behand-

ling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska
studenten också

� visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera

de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan
och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och

� visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa

behov av vård och rehabilitering.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska
studenten också

� visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera

de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos

background image

6

SFS 2013:617

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikatio-
ner,

� visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habili-

tering och rehabilitering hos patienter, och

� visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och

vaccinationsverksamhet.

För specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning ska studen-
ten också

� visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbe-

hov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens sär-
skilda område,

� visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder

som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga
uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens
särskilda område,

� visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom spe-

cialiseringens särskilda område, och

� visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under

vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialise-
ringens särskilda område.

Självständigt arbete (examensarbete)

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursford-
ringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

�vrigt

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhets-
förlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet
för respektive inriktning.

I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.
För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de

preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för
kraven i denna examensbeskrivning.

Speciallärarexamen