SFS 2013:621 Lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

130621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 10, 12�12 b och 14 §§ samt rubri-

ken närmast före 12 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

2

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska för de ändamål som

anges i 3 § utföra automatiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt
register över köp av förskrivna läkemedel (läkemedelsförteckning). Med köp
avses i denna lag även förvärv av läkemedel med fullständig kostnadsreduce-
ring.

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur är personuppgiftsansvarig för

den behandling som avses i första stycket.

10 §

3

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska se till att den regi-

strerade får information om läkemedelsförteckningen. Informationen ska
innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med förteckningen,
3. vilken typ av uppgifter som ingår i förteckningen,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för förteck-

ningen,

5. rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §,
6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
7. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med

denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av

uppgifter på medium för automatiserad behandling,

9. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
10. att registreringen inte är frivillig.

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

2 Senaste lydelse 2009:374.

3 Senaste lydelse 2009:374.

SFS 2013:621

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:621

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Sekretess

12 §

4

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om

begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter.

12 a §

5

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska bestämma villkor

för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt be-
handlade uppgifter om kunder. Behörigheten ska begränsas till vad som be-
hövs för att den som arbetar hos myndigheten ska kunna fullgöra sina arbets-
uppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis auto-
matiskt behandlade uppgifter.

12 b §

6

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska se till att åtkomst

till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om kunder, dokumen-
teras så att de kan kontrolleras. Myndigheten ska systematiskt och återkom-
mande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om dokumentation och kontroll.

14 §

7

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur får ta ut avgifter av

öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra läkemedelsförteck-
ningen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

ytterligare föreskrifter om avgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:528.

5 Senaste lydelse 2009:374.

6 Senaste lydelse 2009:374.

7 Senaste lydelse 2009:374.