SFS 2013:622 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

130622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4

kap. 6 § patientdatalagen

(2008:355) ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

I 14 § lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om att

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska lämna ut vissa uppgifter till
landstingen om förskrivning av läkemedel och andra varor och att uppgifter
om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en

patients identitet utan att patienten samtycker till det.

Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och

sjukvården och som landstingen ska sambearbeta med sådana uppgifter som
avses i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas
vid behandlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

2 Senaste lydelse 2010:413.

SFS 2013:622

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013