SFS 2013:624 Lag om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

130624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen
(2009:366) om handel med läkemedel;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 2 § lagen

(2009:366) om handel med läkemedel i stället för dess lydelse enligt lagen
(2013:39) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läkemedel

till konsument ska

1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethållan-

det,

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,
3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade

varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket,
5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i 8 §

lagen (1996:1156) om receptregister till Myndigheten för hälso- och vård-
infrastruktur,

6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till

uppgifter hos Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur,

7. till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur lämna de uppgifter som

är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln,

8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hante-

ringen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-
kontrollprogram,

9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av

narkotika,

10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel och varor

som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

11. tillhandahålla individuell och producentoberoende information och råd-

givning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter
samt se till att informationen och rådgivningen endast lämnas av personal
med tillräcklig kompetens för uppgiften,

12. ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke för öppenvårds-

apotek väl synligt på apoteket, och

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

SFS 2013:624

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:624

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

13. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 a § första stycket

läkemedelslagen (1992:859) på de humanläkemedel som tillståndshavaren
hanterar.

4 kap.

2 § Den som bedriver detaljhandel enligt 1 § ska

1. till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur lämna de uppgifter som

är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln,
och

2. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 a § första stycket läke-

medelslagen (1992:859) på de humanläkemedel som tillståndshavaren hante-
rar.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)