SFS 2013:625 Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

130625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i apoteksdatalagen (2009:367);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367)

ska ha följande lydelse.

8 §

2

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som

omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder
i anslutning till expedieringen,

2. redovisning av uppgifter till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruk-

tur enligt 2 kap. 6 § 5 eller 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

3. hantering av reklamationer och indragningar,
4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av

lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,
6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och Läke-

medelsverket för deras tillsyn,

7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde

stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

8. hälsorelaterad kundservice,
9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,
10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppen-

vårdsapotekens kvalitet, samt

11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårds-

apotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte

omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovi-

sas som kan hänföras till en enskild person.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

2 Senaste lydelse 2012:955.

SFS 2013:625

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013