SFS 2013:626 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 25 kap. 18 § och 44 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 25 kap. 17 a�17 c §§,

samt närmast före 25 kap. 17 a och 17 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

25 kap.

Hälso- och vårdinfrastruktur

17 a §

Sekretess gäller hos Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

17 b §

Sekretess gäller hos Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

för uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att
den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse

17 c §

Sekretessen enligt 17 a § hindrar inte att uppgift i läkemedelsförteck-

ningen lämnas till en förskrivare av läkemedel eller till en legitimerad sjuk-
sköterska utan behörighet att förskriva läkemedel enligt vad som föreskrivs i
lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift i receptregistret

lämnas till öppenvårdsapotek, hälso- och sjukvårdspersonal eller förskrivare
enligt vad som föreskrivs i lagen (1996:1156) om receptregister.

18 §

2

Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16, 17 och 17 a §§ inskränker

rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttran-
defrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

2 Senaste lydelse 2012:956.

SFS 2013:626

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:626

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Den tystnadsplikt som följer av 1�5 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställighe-
ten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att meddela och of-

fentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

44 kap.

5 §

3

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks
av den tystnadsplikt som följer av

1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kom-

missionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författnings-
skyddande verksamhet,

2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder in-

för och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
4. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den tystnadsplikt som följer av 21 § lagen (1996:1156) om receptregis-

ter i dess lydelse före den 1 januari 2014 har fortsatt företräde framför rätten
att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:2076.