SFS 2013:633 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

130633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 9 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.

9 §

Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya

medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruks-
mönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folk-
hälsomyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

SFS 2013:633

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013