SFS 2013:639 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

130639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:196) om register

över hälso- och sjukvårdspersonal

dels att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 3 a och 7 a�e §§,

samt närmast före 3 a, 7 a och 7 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

Personuppgiftsansvarig

3 a §

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret.

5 §

1

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, behandlas

endast för att

1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om recept-

register,

3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som

föreskrivs i annan författning eller avtal,

4. lämna uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag för kontroll av identi-

tet och behörighet i fråga om förskrivare av läkemedel och kontroll av identi-
tet i fråga om legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läke-
medel, i samband med bolagets behandling av personuppgifter enligt lagen
(2005:258) om läkemedelsförteckning,

5. lämna uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag för kontroll av för-

skrivares identitet och behörighet vid expedition på öppenvårdsapotek av
läkemedel och andra varor som förskrivits,

6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i sam-

band med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag, och

7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att ut-

färda intyg.

6 §

Registret får innehålla endast följande uppgifter:

1. namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identi-

tetsbeteckningar och kön,

2. folkbokföringsort,
3. yrke,

1 Senaste lydelse 2009:1244.

SFS 2013:639

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:639

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande av exa-

men,

5. specialitet,
6. datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialist-

kompetens,

7. beslut om prövotid och återkallelse av legitimation,
8. förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, samt
9. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att

registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Direktåtkomst

7 a §

Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till uppgifterna

i registret.

En offentlig vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1,

3 och 5�8.

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3, 5

och 7.

7 b §

En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att till-

gången till personuppgifter begränsas till vad varje användare behöver för att
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Direktåtkomst får inte medges innan Socialstyrelsen har försäkrat sig om

att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsstäl-
lande ur integritetssynpunkt.

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

7 c §

Socialstyrelsen ska på begäran av Inspektionen för vård och omsorg

lämna ut uppgifter för det ändamål som anges i 5 § 1.

Inspektionen för vård och omsorg har rätt att ta del av uppgifterna i regist-

ret vid direktåtkomst enligt 7 a § första stycket.

7 d §

En offentlig vårdgivare har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid

direktåtkomst enligt 7 a § andra stycket.

7 e §

Transportstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid

direktåtkomst enligt 7 a § tredje stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)