SFS 2013:641 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

130641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 5 kap. 1 ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 6 kap. 13 a §,

7 kap. 1 b och 22 §§, 8 kap. 10 h och i §§, samt närmast före 6 kap. 13 a § och
7 kap. 22 § nya rubriker av följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

En utlänning som är medborgare i Schweiz eller har ställning som var-

aktigt bosatt i en annan EU-stat är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller även, oavsett medborgarskap,
make eller sambo till en sådan utlänning samt deras barn som är under 21 år
eller beroende av dem för sin försörjning.

En utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt

5 kap. 15 § första stycket eller 15 d § utlänningslagen (2005:716) är undan-
tagen från kravet på arbetstillstånd.

6 kap.

Kontrollskyldighet m.m. för arbetsgivare i vissa fall

13 a §

Innan en utlänning påbörjar en anställning ska arbetsgivaren kontrol-

lera en handling eller handlingar som visar att utlänningen har föreskrivet till-
stånd att vistas och arbeta här eller är undantagen från skyldigheten att ha
arbetstillstånd.

Arbetsgivaren ska under anställningstiden och under minst tolv månader

därefter behålla en kopia av eller ett utdrag ur den eller de handlingar som vi-
sar att utlänningen har föreskrivet tillstånd att vistas och arbeta här, eller är
undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Paragrafen är inte tillämplig på medborgare i en EES-stat eller i Schweiz,

och inte heller på deras familjemedlemmar, om dessa har rätt till fri rörlighet
enligt de regler som gäller inom Europeiska unionen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om mini-
mistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052).

2 Senaste lydelse 2007:320.

SFS 2013:641

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:641

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7 kap.

1 b §

En arbetsgivare som anställer en utlänning som avses i 6 kap. 13 a §

ska senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades
underrätta Skatteverket om anställningen.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket sätt

underrättelse ska ske och om vad underrättelsen ska innehålla.

Första stycket gäller inte vid anställning av en tredjelandsmedborgare som

har ställning som varaktigt bosatt här enligt 5 a kap. utlänningslagen
(2005:716) eller i en annan EU-stat.

Information till Europeiska kommissionen

22 §

Regeringskansliet svarar för att informera Europeiska kommissionen

om förhållanden som avses i artikel 14.2 Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner
och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt

3.

8 kap.

10 h §

I samband med att Migrationsverket meddelar beslut om avvisning

eller utvisning eller en allmän domstol meddelar beslut om utvisning av en
utlänning som har utfört arbete utan rätt att vistas här, ska Migrationsverket
beträffande innestående ersättning informera honom eller henne om möjlig-
heten att

1. ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning,

2. väcka talan vid domstol mot arbetsgivaren, och
3. ansöka om verkställighet av beslut om sådan ersättning.
En polismyndighet som meddelar beslut om avvisning av en utlänning som

har utfört arbete utan rätt att vistas här ska informera honom eller henne i en-
lighet med första stycket.

Skyldighet att informera enligt denna paragraf gäller inte när en myndighet

i ett beslut fastställer ett beslut om avvisning eller utvisning som en annan
myndighet har meddelat.

10 i §

I samband med att en utlänning som har utfört arbete utan rätt att vis-

tas här beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlän-
ningslagen (2005:716) ska Migrationsverket informera utlänningen om möj-
ligheten att ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d §
utlänningslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

3 EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052.