SFS 2013:643 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

130643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska införas en ny paragraf,

7 d §, av följande lydelse.

7 d §

På begäran av en polismyndighet eller Rikspolisstyrelsen ska lämnas

ut uppgifter som myndigheterna behöver för inspektioner för att kontrollera
anställning av utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige enligt artikel 14
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om
minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredje-
landsmedborgare som vistas olagligt

2.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052.

SFS 2013:643

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013