SFS 2013:644 Lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige

130644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rätt till lön och annan ersättning för arbete
utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller när en arbetsgivare som inte har vidtagit sådana kon-

trollåtgärder som avses i 20 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen
(2005:716) har en utlänning anställd i Sverige som inte har rätt att vistas här.
Lagen gäller också när en sådan utlänning tillfälligt utför arbete i ett annat
land.

Lagen är inte tillämplig på medborgare i en EES-stat eller i Schweiz, och

inte heller på deras familjemedlemmar, om dessa har rätt till fri rörlighet
enligt de regler som gäller inom Europeiska unionen.

2 §

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till nackdel för ut-

länningen är utan verkan mot honom eller henne.

3 §

I denna lag avses med uppdragsgivare den som anlitar en eller flera un-

derentreprenörer för att genomföra ett huvud- eller ett underentreprenadavtal.

Med uppdragsgivare i tidigare led avses i denna lag en uppdragsgivare

som inte har ett direkt avtalsförhållande med den underentreprenör som är ar-
betsgivare för utlänningen.

Lagen är inte tillämplig på den som är beställande part i ett huvudentrepre-

nadavtal.

Lön och annan ersättning

4 §

En utlänning som har utfört arbete under sådana förhållanden som avses

i 1 § första stycket har rätt till lön och annan ersättning från sin arbetsgivare.

5 §

Vid tvist mellan en arbetsgivare och en utlänning om lön eller annan er-

sättning för utfört arbete ska, om inte någon av dem visar annat,

1 Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om mini-
mistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052).

SFS 2013:644

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:644

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. lönen eller ersättningen anses motsvara den minimilön och ersättning

som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, och

2. utlänningen anses ha utfört tre månaders heltidsarbete.

Kostnader för att sända lön och annan ersättning

6 §

Om det uppstår kostnader för att sända sådan lön och annan ersättning

som avses i 4 § till en utlänning ska arbetsgivaren betala dessa.

Uppdragsgivares ansvar

7 §

Om en arbetsgivare som anlitas som underentreprenör för att genomföra

ett entreprenadavtal inte kan ersätta en utlänning enligt 4�6 §§, ansvarar ar-
betsgivarens uppdragsgivare och uppdragsgivare i tidigare led solidariskt med
varandra för den lön och annan ersättning samt de eventuella kostnader för att
sända lönen och ersättningen till utlänningen som arbetsgivaren skulle ha be-
talat enligt 4�6 §§.

En uppdragsgivare som har vidtagit rimliga kontrollåtgärder och som inte

inser eller har skälig anledning att anta att arbetsgivaren har en eller flera ut-
länningar anställda som saknade rätt att vistas i Sverige, är inte ansvarig enligt
första stycket.

En uppdragsgivare i tidigare led är ansvarig enligt första stycket endast om

uppdragsgivaren inser eller har skälig anledning att anta att arbetsgivaren har
en eller flera utlänningar anställda som saknade rätt att vistas här och som ar-
betade inom underentreprenaden.

8 §

Arbetsgivaren ska ersätta den som har betalat lön eller annan ersättning

enligt 7 § första stycket. Motsvarande skyldighet gäller också för en sådan
uppdragsgivare som är ansvarig enligt 7 § i förhållande till uppdragsgivare i
tidigare led.

Rättegångsregler

9 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser förhål-

landet mellan en arbetsgivare och en utlänning, handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)