SFS 2013:616 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

130616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för utbildning i svenska för invandrare;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1986:163) om rätt

till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

En arbetstagare som har antagits till utbildning i svenska för invandrare

eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 22 eller 24 kap. skol-
lagen (2010:800) har rätt att vara ledig från sin anställning för att delta i
undervisningen enligt bestämmelserna i denna lag.

Tid under vilken en arbetstagare är ledig enligt denna lag räknas som arbe-

tad tid vid tillämpning av andra författningar.

3 §

4

Om en överenskommelse har träffats om utbildning i svenska för in-

vandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 22 eller 24 kap.
skollagen (2010:800) på arbetstid vid ett samråd som avses i 22 kap. 9 § skol-
lagen, har en arbetstagare som vill delta i utbildningen rätt till den ledighet
som behövs för att göra detta.

Om det inte träffas en överenskommelse enligt första stycket, har en arbets-

tagare rätt till ledighet för att delta i utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 22 eller 24 kap. skollagen
dels i form av hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels i form av för-
kortning av arbetstiden till hälften av den för arbetsplatsen normala arbets-
tiden i samband med deltidsstudier. En arbetstagare vars arbetstid är mindre
än hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden har dock rätt till hel
ledighet i samband med deltidsstudier.

Rätt till ledighet i den omfattning som följer av andra stycket har även en

arbetstagare som deltar i utbildningen på tid som inte är arbetstagarens arbets-
tid. I ett sådant fall ska vid förkortning av arbetstiden hela ledigheten förläg-
gas antingen till arbetsdagens början eller slut i enlighet med arbetstagarens
önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2010:863.

3 Senaste lydelse 2010:863.

4 Senaste lydelse 2010:863.

SFS 2013:616

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:616

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)