SFS 2013:632 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)

130632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i zoonoslagen (1999:658);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § zoonoslagen (1999:658) ska ha

följande lydelse.

3 §

Om en veterinär har anledning misstänka att ett fall av zoonos har inträf-

fat, ska han eller hon omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjuk-
domens eller smittämnets art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att
förhindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det
intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs för
undersökningen.

Veterinären ska skyndsamt underrätta Statens jordbruksverk och läns-

styrelsen. Länsstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren.

Om ett fall av zoonos konstateras, ska länsstyrelsen skyndsamt underrätta

Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndig-
heten, smittskyddsläkaren, den eller de kommunala nämnder som utför upp-
gifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt distriktsveterinären.

Det som sägs om veterinär i andra stycket gäller också den som är ansvarig

för det laboratorium där ett fall av zoonos konstateras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

SFS 2013:632

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013