SFS 2013:648 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

130648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)2

dels att 10 kap. 15 § och 18 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 18, 20 och 21 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 14 §, 10 kap. 11 och

16 §§, 12 kap. 11, 13, 17, 19 a, 20 och 22 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3, 5 och
9 §§, 16 kap. 6 och 11 §§ och 17 kap. 1 § samt rubriken till 14 kap. ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 12 kap. 16 a�16 d §§, av

följande lydelse.

5 kap.

18 §

3

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om

och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppe-
hållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�3 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in
ansökan där,

6. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

7. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,

1 Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276.

2 Senaste lydelse av 10 kap. 15 § 2009:1542.

3 Senaste lydelse 2013:646.

SFS 2013:648

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:648

8. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning, eller

9. det annars finns synnerliga skäl.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte heller om utlänningen har be-

viljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen
från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för
arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En
ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om
utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det
annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sve-
rige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har vunnit laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

20 §

4

Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket.

Migrationsverket får dock inte bevilja uppehållstillstånd för en utlänning

som av allmän domstol har utvisats på grund av brott. Om Migrationsverket
finner att en sådan utlänning bör beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap.
16 b §, ska verket inte besluta i ärendet utan med ett eget yttrande lämna över
detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut om uppehållstill-
stånd hade kunnat överklagas.

Beslut om uppehållstillstånd får också meddelas av Regeringskansliet.

21 §

5

Av 8 kap. 21 § följer att den instans som prövar överklagande av be-

slut om avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om uppehållstill-
stånd.

6 kap.

6 §

6

Av 8 kap. 21 § följer att den instans som prövar överklagande av beslut

om avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om arbetstillstånd.

8 kap.

14 §

7

I 12 kap. finns bestämmelser om uppehållstillstånd för den som av all-

män domstol har utvisats på grund av brott och om upphävande av ett sådant
utvisningsbeslut.

4 Senaste lydelse 2009:1542.

5 Senaste lydelse 2009:1542.

6 Senaste lydelse 2009:1542.

7 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

3

SFS 2013:648

10 kap.

11 §

8

Varje ny prövning av ett beslut om förvar ska föregås av en muntlig

förhandling. Detta gäller även en ny prövning av ett beslut om uppsikt, om det
inte med hänsyn till utredningens art eller andra omständigheter framstår som
uppenbart att en muntlig förhandling saknar betydelse.

Bestämmelser som gäller för muntlig handläggning hos en myndighet finns

i 13 kap. 1�8 §§. I fråga om muntlig förhandling i domstol finns bestämmel-
ser i 16 kap.

16 §

9

En migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen är i ärenden,

där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av 12 kap. 11 §, handläg-
gande myndighet från det att den meddelar beslut om inhibition.

12 kap.

11 §

10

När en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen prövar en

fråga om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på
grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut, får dom-
stolen besluta om inhibition av utvisningsbeslutet.

13 §

Om det i andra fall finns särskilda skäl till det, får Migrationsverket be-

sluta om inhibition.

Bestämmelser om inhibition finns också i 16 a och 18�20 §§.

16 a §

En utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av brott

får hos Migrationsverket ansöka om upphävande av utvisningsbeslutet efter
det att beslutet vunnit laga kraft. I ett sådant ärende får Migrationsverket be-
sluta om inhibition av utvisningsbeslutet.

Om ansökan görs under utlänningens vistelse i Sverige, ska Migrationsver-

ket besluta att ta upp ansökan till prövning endast om utlänningen åberopar
sådana omständigheter som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot
verkställigheten som avses i 1, 2 eller 3 § och dessa omständigheter inte kun-
nat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar giltig ursäkt för
att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.

�r förutsättningarna för prövning av en sådan ansökan som avses i andra

stycket inte uppfyllda, ska Migrationsverket besluta att inte bevilja prövning.

Migrationsverket får inte upphäva en allmän domstols beslut om utvisning

på grund av brott. Om Migrationsverket finner att en ansökan bör beviljas en-
ligt 16 d §, ska verket inte besluta i ärendet utan med ett eget yttrande lämna
över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i frågan hade
kunnat överklagas.

16 b §

I fråga om den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott

får en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, efter Migrations-
verkets ställningstagande i ärendet, bevilja uppehållstillstånd och arbetstill-
stånd om det

1. finns hinder enligt 1, 2 eller 3 § mot att utvisningsbeslutet verkställs,

8 Senaste lydelse 2009:1542. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

9 Senaste lydelse 2009:1542.

10 Senaste lydelse 2009:1542. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2013:648

2. finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att

vara villigt att ta emot utlänningen,

3. finns medicinska hinder, eller
4. annars finns synnerliga skäl.
Vid bedömningen enligt första stycket 4 ska följande särskilt beaktas:
� brottslighetens art och omfattning,
� den tid som har förflutit sedan utvisningsbeslutet meddelades,
� utlänningens skötsamhet och risken för fortsatt brottslighet, och
� utlänningens hälsotillstånd och levnadsförhållanden i övrigt.
Om migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen finner att utlän-

ningen är flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap.
2 eller 2 a § gäller även det som anges i 5 kap. 1 §. Om ett internationellt
organ, som har behörighet att pröva klagomål från enskilda, funnit att en all-
män domstols beslut om utvisning på grund av brott i ett enskilt ärende strider
mot ett svenskt konventionsåtagande gäller även det som anges i 5 kap. 4 §.

16 c §

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 16 b § ska vara tidsbegrän-

sat. Utvisningsbeslutet får inte verkställas medan ett tidsbegränsat tillstånd
gäller.

Om ett utvisningsbeslut upphävs enligt 16 d §, får utlänningen beviljas ett

permanent uppehållstillstånd. Detta gäller dock endast om utlänningen efter
det att utvisningsbeslutet vann laga kraft har beviljats tidsbegränsade uppe-
hållstillstånd i sammanlagt minst fem år.

16 d §

I fråga om den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott

får en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, efter Migrations-
verkets ställningstagande i ärendet, upphäva utvisningsbeslutet helt eller del-
vis om sådana förutsättningar som anges i 16 b § första och andra styckena är
uppfyllda.

17 §

11

Om en annan myndighet än Migrationsverket ska verkställa ett beslut

om avvisning eller utvisning och denna myndighet finner att den inte kan
verkställa beslutet eller att den behöver ytterligare besked, ska myndigheten
underrätta Migrationsverket. Detsamma gäller om utlänningen hos myndighe-
ten åberopar att det finns sådana hinder som avses i 1, 2 eller 3 § mot verkstäl-
ligheten eller det på annat sätt kommer fram att det kan finnas sådana hinder.

Migrationsverket ska i sådana fall ge anvisningar om verkställigheten eller

vidta andra åtgärder.

Om en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott av en EES-

medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem ska verkställas mer
än två år efter det att avgörandet meddelades, ska polismyndigheten innan be-
slutet verkställs utreda om de omständigheter som låg till grund för beslutet
har ändrats. Om det vid utredningen kommer fram att omständigheterna har
ändrats på ett sådant sätt att utvisningsbeslutet inte längre bör gälla, ska ären-
det lämnas över till Migrationsverket som med ett eget yttrande ska lämna
över ärendet för prövning enligt 16 d § till den migrationsdomstol till vilken
verkets beslut i fråga om upphävande av utvisningsbeslutet hade kunnat över-
klagas. Utvisningsbeslutet får i sådant fall inte verkställas innan migrations-
domstolen har avgjort ärendet.

11 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

5

SFS 2013:648

19 a §

12

Om en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av

brott åberopar sådana omständigheter som anges i 19 § första stycket 1 och
dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller ut-
länningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidi-
gare, ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till prövning.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrationsver-

ket besluta att inte bevilja prövning.

Utvisningsbeslutet får inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort

frågan om prövning ska ske eller, om prövning beviljas, innan frågan om
uppehållstillstånd har prövats i en instans och ansökan därvid avslagits.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppe-

hållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänning-
ens vistelse i Sverige har prövats genom ett lagakraftvunnet beslut. I ett så-
dant fall ska Migrationsverket pröva ansökan.

20 §

13

Om det i ett ärende som avser en allmän domstols beslut om utvis-

ning på grund av brott kommer fram sådana skäl som anges i 16 b §, ska
Migrationsverket inte fatta beslut i ärendet utan med ett eget yttrande lämna
över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fråga om
uppehållstillstånd hade kunnat överklagas. I ett sådant ärende får Migrations-
verket besluta om inhibition.

22 §

Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av all-

män domstol upphör att gälla fyra år från det att beslutet vann laga kraft. Om
beslutet har förenats med ett förbud att återvända till Sverige med längre gil-
tighetstid, upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla först när
tiden för återreseförbudet går ut.

Ett beslut om utvisning som har meddelats av allmän domstol upphör alltid

att gälla när tiden för återreseförbudet går ut.

Om permanent uppehållstillstånd meddelas, upphör ett beslut om avvisning

eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol att gälla.

13 kap.

10 §

14

Ett beslut ska vara skriftligt och innehålla de skäl som ligger till

grund för beslutet om det avser

� resedokument,
� uppehållstillstånd,
� arbetstillstånd,
� statusförklaring,
� tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
� avvisning eller utvisning,
� återreseförbud,
� upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott,
� förlängning eller upphävande av tidsfrist för frivillig avresa,
� förvar eller uppsikt, eller

12 Senaste lydelse 2009:1542.

13 Senaste lydelse 2009:1542. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14 Senaste lydelse 2013:606.

background image

6

SFS 2013:648

� kroppsvisitation.
Vid beslut i fråga om nationell visering får skälen som ligger till grund för

beslutet utelämnas. En utlänning har dock alltid rätt till motivering av ett be-
slut i fråga om nationell visering, om beslutet går utlänningen emot och utlän-
ningen omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlems-
stater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,
utan att vara medborgare i en EES-stat eller i Schweiz.

14 kap. �verklagande av en förvaltningsmyndighets beslut

15

3 §

16

Migrationsverkets beslut får överklagas till en migrationsdomstol, om

beslutet innebär

� avvisning eller utvisning,
� avslag på en ansökan om upphävande av allmän domstols beslut om ut-

visning på grund av brott,

� avslag på en ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller tredje-

landsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller

� återkallelse av ett uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller tredjelandsmed-

borgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

5 §

17

Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning enligt 12 kap.

19 § får överklagas till en migrationsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut
att inte bevilja prövning enligt 12 kap. 16 a eller 19 a §.

9 §

18

Beslut av en polismyndighet eller av Migrationsverket om förvar eller

uppsikt får överklagas till en migrationsdomstol.

Beslut om förvar eller uppsikt får överklagas särskilt och utan begränsning

till viss tid.

16 kap.

6 §

19

I ett mål om avvisning är Migrationsverket motpart till utlänningen.

När ett beslut i ett säkerhetsärende överklagas är såväl Migrationsverket

som Säkerhetspolisen motparter till utlänningen vid handläggningen i migra-
tionsdomstolen och i Migrationsöverdomstolen.

I ett mål om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats

på grund av brott, eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut, är
Migrationsverket och, i fråga om ett säkerhetsärende, Säkerhetspolisen mot-
parter till utlänningen vid handläggningen i migrationsdomstolen och i
Migrationsöverdomstolen.

11 §

20

Prövningstillstånd krävs vid överklagande av en migrationsdomstols

beslut till Migrationsöverdomstolen.

15 Senaste lydelse 2009:1542.

16 Senaste lydelse 2013:606.

17 Senaste lydelse 2009:1542.

18 Senaste lydelse 2010:1406. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

19 Senaste lydelse 2009:1542.

20 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

7

SFS 2013:648

Vid överklagande av en migrationsdomstols beslut enligt 9 § andra stycket

krävs dock inte prövningstillstånd. Prövningstillstånd krävs inte heller vid
överklagande av en migrationsdomstols beslut i fråga om statusförklaring el-
ler uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skydds-
behövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § efter överlämnande enligt 4 kap. 6 § an-
dra stycket eller 5 kap. 20 § andra stycket.

17 kap.

1 §

21

Socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga

förhållanden, om en polismyndighet, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en
migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen begär det och uppgifterna
behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd eller ett ärende om
tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller för att
verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Detsamma gäller när fråga
har uppkommit om utlänningen har uppehållsrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggning av ärenden som avser upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som
har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

21 Senaste lydelse 2006:219.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013