SFS 2013:650 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

130650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:202) om beräk-

ning av strafftid m.m.

2

dels att 13 § ska upphöra att gälla,
dels att 14 § ska ha följande lydelse.

14 §

Regeringen får för annat fall än som avses i 12 § meddela bestämmel-

ser om anstånd under högst sex månader med verkställigheten av dom beträf-
fande den som dömts till fängelse och inte är häktad eller på annan grund in-
tagen i kriminalvårdsanstalt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till

regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276.

2 Lagen omtryckt 1990:1010.

SFS 2013:650

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013