SFS 2013:652 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

130652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1991:2041) om särskild

personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

9 §

2

I ett ärende om nåd får Justitiedepartementet och Högsta domstolen in-

hämta yttrande från Kriminalvården, upplysningar från en socialnämnd enligt
6 § eller förordna om läkarintyg enligt 7 §.

I ett ärende om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvi-

sats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut får
Migrationsverket, en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen in-
hämta yttrande från Kriminalvården eller upplysningar från en socialnämnd
enligt 6 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276.

2 Senaste lydelse 2005:980.

SFS 2013:652

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013