SFS 2013:653 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

130653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.

12 §

2

Bestämmelser om hur en dom ska befordras till verkställighet och hur

tid för sådan verkställighet ska beräknas finns i lagen (1974:202) om beräk-
ning av strafftid m.m. Bestämmelserna i 10 § andra�femte styckena och 12 § i
den lagen om förpassning till kriminalvårdsanstalt m.m. och om uppskov med
verkställighet ska dock inte gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt en-
ligt denna lag.

Vid tillämpning av 10 § första stycket lagen om beräkning av strafftid m.m.

på verkställighet utanför anstalt enligt denna lag ska den dömde föreläggas att
påbörja verkställigheten i sin bostad en viss dag. Strafftiden ska räknas från
den dagen. Bestämmelsen i 25 § lagen om beräkning av strafftid m.m. om
sammanläggning av strafftider ska inte tillämpas under verkställigheten utan-
för anstalt, om det sammanlagda straffet då kommer att överstiga sex måna-
der.

Av 15 § första stycket tredje meningen framgår att övervakningsnämnden i

visst fall ska fastställa hur många dagar av fängelsestraffet som verkställts ut-
anför anstalt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till

regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276.

2 Senaste lydelse 2005:42.

SFS 2013:653

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013