SFS 2013:654 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

130654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

1

dels att 7 kap. 8 a § och 8 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 kap. 10 § ska utgå,
dels att 2 kap. 1 §, 7 kap. 6, 7 och 8 §§ samt 8 kap. 5 § ska ha följande ly-

delse,

dels att rubriken närmast före 7 kap. 4 § ska lyda ⬝Migrationsverkets, mig-

rationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens underrättelseskyldighet⬝.

2 kap.

1 §

2

En utlänning som är medborgare i en Schengenstat och som kommer

till Sverige direkt från en sådan stat, behöver inte ha pass vid inresa eller vis-
telse i landet.

En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har beviljats

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt
skydd med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) behö-
ver inte ha pass vid vistelse i Sverige. Detsamma gäller för en utlänning som
kan beviljas eller har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § eller
12 kap. 16 b § utlänningslagen om han eller hon inte har någon handling som
gäller som pass och saknar möjlighet att inom rimlig tid skaffa en sådan hand-
ling.

En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller vis-

telse i Sverige, om han eller hon följer med en vuxen person vars pass inne-
håller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet.

7 kap.

6 §

Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomsto-

len ska omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen om ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd enligt 12 kap. 16 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

7 §

Migrationsverket ska underrätta Rikspolisstyrelsen om ett särskilt till-

stånd enligt 8 kap. 20 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

1 Senaste lydelse av 7 kap. 8 a § 2009:1549.

2 Senaste lydelse 2007:320.

SFS 2013:654

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:654

8 §

3

Migrationsverket ska omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen och den

verkställande myndigheten om

1. verket beslutar om inhibition av en allmän domstols beslut om utvisning

på grund av brott eller upphäver ett sådant inhibitionsbeslut, eller

2. en utlänning som har utvisats på grund av brott ansöker om uppehållstill-

stånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt
4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller när fråga om ny prövning
enligt 12 kap. 19 a § utlänningslagen aktualiseras genom att sådana omstän-
digheter som avses i den bestämmelsen åberopas innan utvisningsbeslutet har
verkställts.

Migrationsverket ska alltid underrätta Rikspolisstyrelsen och den verkstäl-

lande myndigheten om sitt slutliga ställningstagande i ärenden om uppehålls-
tillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott eller om
upphävande av ett sådant utvisningsbeslut.

En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen ska omedelbart un-

derrätta Rikspolisstyrelsen och, i förekommande fall, den verkställande myn-
digheten om beslut som innebär att inhibition av en allmän domstols beslut
om utvisning på grund av brott meddelas eller upphävs. Rikspolisstyrelsen
och den verkställande myndigheten ska alltid underrättas om en domstols
slutliga beslut i mål om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har
utvisats på grund av brott eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut.

8 kap.

5 §

4

Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbets-

tillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för perso-
ner som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansö-
kan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd
enligt 6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen
(2005:716), som inte rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbets-
givare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd
avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete en-
ligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket eller
enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen, som rör förlängning av ett tillstånd avse-
ende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstill-
stånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är
avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på
grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är av-
giften 1 500 kr för personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som inte
fyllt 18 år.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlän-

ningslagen,

2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familje-
anknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av
5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

3 Senaste lydelse 2009:1549.

4 Senaste lydelse 2013:601.

background image

3

SFS 2013:654

3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familje-
anknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av
2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess ly-
delse från och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för
personer,

6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation fått stipendier för studier i Sverige,

8. personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som

kan beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen,

9. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 § utlänningslagen,

10. Rikspolisstyrelsen när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 b § eller 16 a § utlänningslagen,

11. socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c §

eller 16 b § utlänningslagen, eller

12. personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d § utlän-

ningslagen.

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller

sedvänja kräver det.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggning av ärenden som avser upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som
har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013