SFS 2013:655 Förordning om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

130655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:286) om
beräkning av strafftid m.m.;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1974:286) om beräkning av

strafftid m.m.

1 ska ha följande lydelse.

12 §

2 Justitiedepartementet ska underrätta Kriminalvården när omständig-

heterna i ett nådeärende är sådana att de kan antas ha betydelse för frågan om
verkställigheten ska skjutas upp i avvaktan på regeringens beslut. Kriminal-
vården avgör därefter om verkställigheten ska skjutas upp.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till

regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1990:1020.

2 Senaste lydelse 2005:992.

SFS 2013:655

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013