SFS 2013:656 Förordning om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)

130656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404);

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 23 § rättshjälpsförordningen (1997:404) ska ha

följande lydelse.

23 §

Kostnadsräkningen ska ges in till den domstol eller den myndighet

som ska besluta om ersättningen utom i fall som avses i andra stycket.

Om rättshjälpen avser ett ärende vid en annan myndighet än domstol eller

ett förfarande inför skiljenämnd, ska kostnadsräkningen ges in till myndig-
heten eller skiljenämnden som utan dröjsmål ska sända räkningen till Rätts-
hjälpsmyndigheten med ett eget yttrande.

I ärenden hos regeringen som gäller nåd i brottmål och i ärenden enligt

lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap får ett sådant yttrande avges av
huvudmannen för den enhet inom Regeringskansliet som svarar för ärendets
beredning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggning av ärenden som avser upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som
har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:656

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013