SFS 2013:657 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ förordningen (1999:1134) om be-

lastningsregister ska ha följande lydelse.

7 §

1 I fråga om den som har utvisats på grund av brott ska belastningsregist-

ret även innehålla uppgifter om

1. beslut om inhibition av utvisningsbeslutet,
2. beslut av en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen enligt

12 kap. 16 b eller 16 d § utlänningslagen (2005:716), och

3. att utvisningsbeslutet har verkställts.

10 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ären-
den om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden
om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar,
för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om

utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överens-
kommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
samt i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG)
nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, samt i andra
tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga
om den som prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i

ärenden

1 Senaste lydelse 2009:1553.

2 Senaste lydelse 2012:252.

SFS 2013:657

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:657

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgif-

ter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om

omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktori-

sation av delgivningsföretag, och

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den för-
ordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttill-
stånd, i fråga om den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen
(2005:716), i ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller

anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för

tjänstgöring i internationella militära insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon an-
nan än den som ärendet gäller,

15. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

background image

3

SFS 2013:657

16. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet

gäller,

17. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

18. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som nota-

rie,

19. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
20. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427) om

erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen och
3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om för-
verkande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller, och

21. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphä-

vande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, i fråga om
den som ärendet gäller.

Vad som sägs i första stycket 4 om en polismyndighet gäller även i fråga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 14

ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller
16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av

allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in
till regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013