SFS 2013:658 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

130658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha följande lydelse.

3 §

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i
ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den
statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den
som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller
samt i ärenden om anställning eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a § polisförord-
ningen (1998:1558) vid myndigheten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetspröv-

ning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i

ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgif-

ter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktori-

sation av delgivningsföretag, och

f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den för-
ordningen,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i

1 Senaste lydelse 2012:254.

SFS 2013:658

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:658

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttill-
stånd, i fråga om den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller

utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för
utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i
fråga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

10. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet

gäller, och

11. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphä-

vande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlän-
ningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Vad som sägs i första stycket 3 om en polismyndighet gäller även i fråga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om en annan person än den som prövningen gäller enligt första

stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott enligt 3, 4
eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av

allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in
till regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)