SFS 2013:659 Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

130659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:682) om
behandling av personuppgifter inom
kriminalvården;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 36, 37 och 44 §§ förordningen (2001:682) om

behandling av personuppgifter inom kriminalvården ska ha följande lydelse.

36 §

1

För registrering i centrala kriminalvårdsregistret ska nedan angivna

myndigheter lämna uppgifter till Kriminalvården i följande fall.

1 Senaste lydelse 2009:1556.

Uppgift lämnas av

Uppgift lämnas om

1. Rikspolisstyrelsen

Dom eller slutligt beslut som avser fäng-
else, skyddstillsyn, villkorlig dom med fö-
reskrift om samhällstjänst eller förvand-
lingsstraff för böter eller vite

�verklagande av dom eller slutligt beslut
som det har lämnats uppgift om tidigare

Beslut under rättegången att vidare verk-
ställighet inte får äga rum beträffande den
som har dömts till skyddstillsyn

Att dom eller slutligt beslut som uppgift har
lämnats om tidigare har vunnit laga kraft

Att påföljd i dom eller slutligt beslut som
uppgift har lämnats om tidigare har ändrats
till annan påföljd än fängelse, skyddstillsyn
eller villkorlig dom med föreskrift om sam-
hällstjänst

Att fängelse på livstid har omvandlats till
fängelse på viss tid enligt lagen (2006:45)
om omvandling av fängelse på livstid

2. Regeringskansliet

Beslut i nådeärenden

SFS 2013:659

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:659

37 §

2

Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret ska på begäran lämnas

ut till Regeringskansliet, en domstol, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndig-
heten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, en polis-
myndighet, Datainspektionen eller en myndighet som får besluta om frihets-
berövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresterings-
order, utlänningslagen (2005:716) eller lagen (2011:1165) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Dessutom får Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter

ha direktåtkomst till registret. För Regeringskansliet får dock endast sådana
uppgifter göras tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål.

44 §

3

Chefen för Rikspolisstyrelsen och de personer inom myndigheten som

han eller hon utser får ha direktåtkomst till uppgifter om en person finns re-
gistrerad i säkerhetsregistret. Rikspolisstyrelsen får lämna ut en sådan uppgift
till en polismyndighet, �&klagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten om
uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i
myndighetens brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande
åtgärder.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvår-

den eller av de personer som han eller hon utser, lämnas ut till Rikspolissty-
relsen eller en polismyndighet. Utlämnandet får endast avse uppgifter som
kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i en polismyn-
dighets brottsutredande verksamhet, andra brottsbekämpande åtgärder eller
för att upprätthålla ordningen och säkerheten inom kriminalvårdens verksam-
het.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvår-

den eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till Rege-
ringskansliet om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden om nåd i brott-
mål, i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll eller i
ärenden enligt 7 kap. 11 § eller 13 kap. 6 § fängelselagen (2010:610).

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvår-

den eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till allmän
domstol om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden som handläggs enligt
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

3. Migrationsverket, en migra-
tionsdomstol och Migrations-
överdomstolen

Beslut om att inhibition av en allmän dom-
stols beslut om utvisning på grund av brott
meddelas eller upphävs, att ett tidsbegrän-
sat uppehållstillstånd beviljas en utlänning
som har utvisats på grund av brott eller att
ett utvisningsbeslut på grund av brott helt
eller delvis upphävs

2 Senaste lydelse 2012:569.

3 Senaste lydelse 2011:148.

background image

3

SFS 2013:659

2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av

allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in
till regeringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013