SFS 2013:660 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

130660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgifter

vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2013:660

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:660

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, annan
svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått
stipendier för studier i Sverige⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦⬦.⬦⬦.⬦⬦⬦...utan avgift
Uppehållstillstånd för personer som av allmän domstol har
utvisats på grund av brott och som kan beviljas sådant till-
stånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen (2005:716)...⬦⬦⬦...utan avgift

Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd tas endast en

avgift ut.

1 Senaste lydelse 2013:602.