SFS 2013:661 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2013:364.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begräns-
ningar i sekretessen

sjukvårdsinrättningar,
utbildningsanstalter
och forskningsinrätt-
ningar

miljömedicinska, soci-
almedicinska, psykia-
triska eller andra medi-
cinska studier

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Skatteförenklingsutred-
ningen (Fi 2012:09)

undersökningar om in-
komstbeskattning av
enskilda näringsidkare
och fysiska personer
som är delägare i han-
delsbolag

Skatteverket

undersökningar om ef-
fekter av förändringar
inom skatte- och soci-
alavgiftsområdet samt
om inkomst- och för-
mögenhetsfördelning

SFS 2013:661

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:661

10 §

2

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� Arbetsförmedlingen,
� Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö-

och arbetstidslagstiftningen följs,

� Centrala studiestödsnämnden,

Ungdomsstyrelsen

undersökningar om
ungdomars attityder,
värderingar och lev-
nadsvillkor

undersökningar om det
civila samhällets vill-
kor, sammansättning
och utveckling

universitet och högsko-
lor

undersökningar av stu-
denters bakgrund och
om deras vägval efter
studierna

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Universitets- och hög-
skolerådet

undersökning om stu-
denters levnadsvillkor
inom ramen för projek-
tet Eurostudent 5

undersökning om ef-
fekter och användning
av Universitets- och
högskolerådets utlåtan-
den avseende avslu-
tade utländska högsko-
leutbildningar

utbildningsanstalter
och forskningsinrätt-
ningar

sociologiska, psykolo-
giska, pedagogiska el-
ler andra beteendeve-
tenskapliga eller sam-
hällsvetenskapliga stu-
dier

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

2 Senaste lydelse 2013:204.

background image

3

SFS 2013:661

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbets-

liv och socialvetenskap har haft hand om.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2013:661

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

3

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

66. stöd som handhas av Veten-
skapsrådet, Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd samt
Forskningsrådet för miljö, areella nä-
ringar och samhällsbyggande

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

3 Senaste lydelse 2013:364.

Fordonslagen

116

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

66

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

66