SFS 2013:662 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) ska ha följande lydelse.

10 §

1

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör person-

skadereglering,

� Kriminalvården,
� Kronofogdemyndigheten,

� polismyndigheter,
� Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör hand-

läggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskon-
troll,

� Rikspolisstyrelsen,

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladmi-

nistrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksam-
het som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om
utvisning på grund av brott.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:661.

SFS 2013:662

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013