SFS 2013:666 Förordning om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

130666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till landsting och vissa kommuner
för insatser mot hivinfektion;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till landsting och

vissa kommuner för insatser mot hivinfektion.

2 §

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera sådana insatser

som landstingen och vissa kommuner vidtar för att uppnå följande mål:

1. begränsa spridningen av hivinfektion genom att upprätthålla och ut-

veckla ett effektivt förebyggande arbete som utförs av kompetent personal, är
grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet och främst är riktat och anpas-
sat till olika preventionsgruppers förutsättningar och behov,

2. förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och

blodburna sjukdomar som kan antas bidra till att uppfylla målen i 1, och 3�6,

3. begränsa konsekvenserna av hivinfektion för samhället och enskilda,
4. skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka att personer

som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmati-
seras och diskrimineras,

5. samverka med andra landsting och kommuner för kunskapsuppbyggnad

och kunskapsförmedling inom sådana verksamheter som verkar för de mål
som anges i 1�4,

6. samarbeta med eller stödja sådana ideella organisationer som är juridiska

personer och som verkar för de mål som anges i 1�4.

3 §

Bidrag enligt denna förordning får användas för att stödja ideella orga-

nisationer som verkar för de mål som anges i 2 § 1�4.

Definitioner

4 §

I denna förordning avses med

1. preventionsgrupper: sådana grupper av människor som, utifrån vad som

är känt genom epidemiologiska data eller annat vetenskapligt underlag, i sär-
skilt hög utsträckning riskerar att drabbas av eller överföra hivinfektion till
andra,

SFS 2013:666

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:666

2. ansökningsår: det år en ansökan om bidrag lämnas till Smittskydds-

institutet,

3. bidragsår: det år som följer på ansökningsåret.

5 §

Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller även en kom-

mun som inte ingår i ett landsting.

Former av statsbidrag

6 §

Statsbidrag lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

Förutsättningar för statsbidrag

7 §

Bidrag får endast lämnas för insatser som grundar sig på vetenskap och

beprövad erfarenhet eller vars resultat kan följas upp och utvärderas genom
vetenskapliga metoder och som vidtas för att uppnå de mål som anges i 2 §.

Verksamhetsbidrag får endast lämnas till Stockholms läns landsting, Skåne

läns landsting och Västra Götalands läns landsting samt till kommuner som
ingår i nämnda landsting.

Projektbidrag får endast lämnas till landsting eller till en kommun som in-

går i Stockholms läns landsting, Skåne läns landsting eller Västra Götalands
landsting.

8 §

Bidrag får endast lämnas till en sökande som kan redogöra för

1. den aktuella epidemiologiska situationen avseende hivinfektion inom

sökandens geografiska ansvarsområde,

2. vilka insatser som sökande under ansökningsåret själv utför för att uppnå

de mål som anges i 2 §,

3. vilka insatser som andra aktörer under ansökningsåret utför på uppdrag

av eller med stöd från sökanden för att uppnå de mål som anges i 2 §,

4. hur stor andel av kostnaderna för de insatser som redovisas enligt punk-

terna 2 och 3 som har finansierats med sökandens egna medel och hur stor
andel som har finansierats genom medel från andra aktörer,

5. vilka insatser, utöver sådana som omfattas av ansökan om bidrag, som

sökanden planerar att utföra under bidragsåret för att uppnå de mål som anges
i 2 §.

För samtliga insatser som redovisas enligt första stycket ska det anges om

de utförs tills vidare eller i projekt och vilka preventionsgrupper som insat-
serna är riktade till. I det fall något samarbete med eller stöd till ideella orga-
nisationer inte förekommer, ska skälen för detta redovisas.

9 §

För rätt till verksamhetsbidrag gäller även att den verksamhet som

bidragsansökan avser har bedrivits under minst två år.

10 §

Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

Ansökan

11 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Smitt-

skyddsinstitutet senast den 1 oktober ansökningsåret.

background image

3

SFS 2013:666

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för

sökanden.

12 §

Sökanden ska i ansökan ange vilka

1. av målen i 2 § som ansökan avser,
2. insatser som ska genomföras för att uppnå de angivna målen,
3. preventionsgrupper som insatserna är riktade till samt på vilket sätt in-

satserna har anpassats för att tillgodose dessa gruppers särskilda förut-
sättningar och behov, och

4. resultat som förväntas av de angivna insatserna.

13 §

Sökanden ska utöver vad som framgår av 11 och 12 §§ även lämna de

andra handlingar eller uppgifter som Smittskyddsinstitutet behöver för att
kunna pröva ansökan.

14 §

Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av

11, 12 eller 13 §, ska sökanden ges tillfälle att inom viss tid komplettera an-
sökan.

Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får an-

sökan prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet m.m.

15 §

Smittskyddsinstitutet beslutar i ärenden om bidrag enligt denna förord-

ning.

16 §

Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Beslut om bidrag fattas vid

endast ett tillfälle för varje bidragsår.

17 §

Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med utgångpunkt i

sökandens förmåga att uppfylla det eller de mål som ansökan avser. Vid be-
slut om bidrag ska Smittskyddsinstitutet, med utgångspunkt i den rådande
epidemiologiska situationen i landet, prioritera ansökningar som

1. bedöms ha betydelse för smittskyddet i hela landet,
2. bedöms stödja det smittskyddsarbete som ett landsting enligt författning

är skyldigt att bedriva,

3. avser insatser som ska genomföras i samverkan mellan landsting, mellan

kommuner eller mellan landsting och kommuner, eller

4. avser insatser som ska genomföras i samverkan med ideella organisatio-

ner som företräder olika preventionsgrupper.

18 §

Smittskyddsinstitutet beslutar i det enskilda fallet om de villkor som

ska gälla för bidraget.

De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av bidragsbeslutet.

Redovisning

19 §

En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars året efter

bidragsåret lämna en redovisning till Smittskyddsinstitutet. Redovisningen
ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning,

background image

4

SFS 2013:666

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. en redogörelse för vad medlen använts till, och
3. de resultat som har uppnåtts och hur dessa förhåller sig till insatsernas

förväntade resultat och till de mål som gällt för bidraget.

Uppföljning

20 §

Smittskyddsinstitutet ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad

ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå

1. vem som har fått bidrag,
2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av bidragen,
4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som

bedöms fungera särskilt väl, och

5. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhåll-

ande till de mål som anges i 2 §.

Smittskyddsinstitutet ska vartannat år, med början 2014, vid samma tid

även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande
till de mål som anges i 2 §.

Utbetalning

21 §

Bidragen ska betalas ut i förskott med en fjärdedel varje kvartal.

�&terbetalning och återkrav

22 §

En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller sådant underlag som

avses i 19 §, eller

4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

23 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 22 § 2�4, ska

Smittskyddsinstitutet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

En bidragsmottagare ska utan särskild anmaning återbetala bidragsmedel

som inte har utnyttjats. Sådan återbetalning ska ske senast den 1 mars året
efter bidragsåret.

�verklagande

24 §

Smittskyddsinstitutets beslut enligt denna förordning får inte över-

klagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)