SFS 2013:668 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

130668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § och 8 kap. 1 § mineral-

lagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i mil-

jöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och kulturmiljölagen (1988:950).

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befatt-

ning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att be-
driva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (1988:220).

8 kap.

1 §

3

�renden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetnings-

koncession prövas av bergmästaren, om inte annat följer av 2 §.

Bergmästaren får avgöra ärenden om beviljande av undersökningstillstånd

utan att någon annan sakägare än sökanden haft tillfälle att yttra sig.

I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession ska bergmästaren, när

det gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken, samråda med länssty-
relsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsen får i
dessa fall besluta om arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljöla-
gen (1988:950).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

2 Senaste lydelse 2010:913.

3 Senaste lydelse 2005:161.

SFS 2013:668

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013