SFS 2013:669 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

130669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1062) med
instruktion för Myndigheten för radio och tv;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (2010:1062) med instruktion

för Myndigheten för radio och tv ska ha följande lydelse.

27 §

1

Myndigheten får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 § radio- och tv-

lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om till-
stånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio samt av den
som ansöker om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

Avgift får tas ut med
� 35 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om tillstånd, och
� 22 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd.
Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kom-

mersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till över-
låtelse av ett sådant tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den tid som
myndigheten bestämmer.

Myndigheten ska disponera avgifterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:924.

SFS 2013:669

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013