SFS 2013:670 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

130670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 §, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap.

4 § samt 5 kap. 5 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

I denna lag betyder

1. AIF-förvaltare: en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder

enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder,

2. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller mot-
svarande utländska företag,

3. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat
företag med huvudkontor inom EES,

4. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett regle-

rat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett
reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappers-

bolag, fondbolag, eller AIF-förvaltare eller motsvarande utländskt företag och
vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

1 Prop. 2012/13:160, bet. 2012/13:FiU30, rskr. 2012/13:297.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om
ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäl-
ler extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (EUT L 326,
8.12.2011, s. 113, Celex 32011L0089).

3 Senaste lydelse 2013:577.

SFS 2013:670

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:670

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare eller mot-

svarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag
(bank- och värdepapperssektorn),

b) försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag och försäkrings-

holdingföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

9. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbo-

lag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

10. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag eller ett motsvarande utländskt företag eller ett blandat finansiellt hol-
dingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta an-
delar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföre-
tag eller motsvarande utländska företag,

11. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förval-

tare,

12. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut,
försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och
om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,
92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG

4, senast ändrat genom Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2011/89/EU

5,

13. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om

bank- och finansieringsrörelse,

14. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag.
15. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell före-

tagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i
ett finansiellt konglomerat, särskilt över det företag som är det överordnade
moderföretaget i bank- och värdepapperssektorn respektive försäkringssek-
torn,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och

b kommer överens om är relevant,

16. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

17. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

4 EUT L 035, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32002L0087).

5 EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

background image

3

SFS 2013:670

2 kap.

5 §

Vid beräkningar enligt 2�4 §§ ska företag som avses i 5 kap. 6 § första

stycket undantas, om inte företaget har flyttat från ett land inom EES till ett
tredjeland för att undvika reglering.

Vid beräkningarna ska också sådana ägarintressen undantas som ingår i

den minsta av bank- och värdepapperssektorn eller försäkringssektorn och är
av avgörande betydelse för om det är ett finansiellt konglomerat, men som
tillsammans är av försumbar betydelse med hänsyn till syftet med den sär-
skilda tillsynen över ett finansiellt konglomerat.

6 §

Vid tillämpning av 2 och 3 §§ ska intäktsstrukturen, posterna utanför

balansräkningen eller förvaltade tillgångar användas som enda beräknings-
grund eller i kombination för att ersätta balansomslutningen eller användas
tillsammans med den, om det finns särskilda skäl och de nämnda faktorerna
bedöms vara av vikt för den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglome-
rat.

3 kap.

4 §

Under de förutsättningar som anges i andra stycket får en grupp som har

verksamhet i försäkringssektorn eller bank- och värdepapperssektorn undan-
tas

1. helt från denna lags tillämpning, eller
2. från tillämpning av en eller flera av bestämmelserna i 5 kap. 7�9 och 11�

14 §§.

En sådan grupp får undantas, om
1. gruppen når upp till de gränsvärden som anges i 2 kap. 3 § men har en

verksamhet som inte är betydande enligt 2 kap. 4 §, eller har en verksamhet
som är betydande enligt 2 kap. 4 § men gruppen inte når upp till de gränsvär-
den som anges i 2 kap. 3 §, och

2. det inte är nödvändigt eller lämpligt att gruppen omfattas av bestämmel-

ser om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

5 kap.

5 §

I andra fall än som avses i 4 § ska Finansinspektionen, efter att ha hört

övriga relevanta behöriga myndigheter och det finansiella konglomeratet, be-
sluta vilken av följande metoder som ska användas för beräkning av kapital-
basen och kapitalkravet för det finansiella konglomeratet:

1. sammanläggnings- och avräkningsmetoden,
2. konsolideringsmetoden, eller
3. en kombination av dessa metoder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för den rapporteringsskyldighet

som avser tiden före den 1 januari 2014.

background image

4

SFS 2013:670

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)