SFS 2013:671 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

130671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2006:1371) om kapi-

taltäckning och stora exponeringar

dels att 1 kap. 3 och 4 §§, 4 kap. 8 §, 6 kap. 7 §, 7 a kap. 4 §, 9 kap. 1�3, 6,

7 och 13 §§, 10 kap. 2, 3, 5, 6 a, 6 b, 6 d, 7 och 12 §§, 11 kap. 1 och 3 §§,
12 kap. 2 och 4 §§ samt rubriken närmast före 9 kap. 13 § ska ha följande ly-
delse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 1 a § och 9 kap.

15 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 a §

De bestämmelser om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som

gäller för institut tillämpas också för en svensk förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder (AIF-förvaltare) enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förval-
tare av alternativa investeringsfonder. Vid den tillämpningen gäller dock
kapitalkraven i 7 kap. i den nämnda lagen.

3 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den hu-
vudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag
eller motsvarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

EES som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller mot-
svarande utländska företag,

3. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett regle-

rat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett
reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

1 Prop. 2012/13:160, bet. 2012/13:FiU30, rskr. 2012/13:297.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om
ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäl-
ler extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (EUT L 326,
8.12.2011, s. 113, Celex 32011L0089).

3 Senaste lydelse 2011:772.

SFS 2013:671

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:671

4. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etable-

rat blandat finansiellt holdingföretag, som inte är dotterföretag till ett institut
eller ett motsvarande utländskt företag som auktoriserats inom EES eller till
ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som är
etablerat inom EES,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. exponeringar: poster som redovisas som tillgång i balansräkningen,

derivatavtal som redovisas som skulder eller åtaganden utanför balansräk-
ningen,

7. finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut som inte är ett blandat

finansiellt holdingföretag och

a) som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag

eller motsvarande utländskt företag, och

b) vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen utgörs av sådana före-

tag som avses i a eller finansiella institut,

8. finansiellt institut: ett svenskt eller utländskt företag som inte är kredit-

institut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars
huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. finansiellt instrument: ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång

för en part samtidigt som en annan part får en finansiell skuld eller utfärdar ett
egetkapitalinstrument,

10. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag, som inte är dotterföretag till ett institut eller ett
motsvarande utländskt företag som auktoriserats inom EES eller till ett annat
finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är
etablerat inom EES,

11. holdingföretag med blandad verksamhet: ett svenskt eller utländskt

moderföretag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, motsvarande ut-
ländskt företag, finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-
företag, men som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värde-
pappersbolag eller motsvarande utländskt företag,

12. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
13. kapitalkravsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/78/EU

4,

14. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skeppshypo-

tekskassan,

15. kreditinstitutsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/89/EU

5,

4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

5 EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

background image

3

SFS 2013:671

16. medverkande institut: institut, annat än det institut som är originator,

som upprättar och förvaltar ett tillgångsbaserat certifikatprogram eller någon
annan värdepapperisering och som förvärvar exponeringar från tredje man,

17. moderinstitut inom EES: ett institut eller motsvarande utländskt företag

som auktoriserats inom EES och som

a) har ett institut, ett finansiellt institut eller ett motsvarande utländskt före-

tag som dotterföretag eller som har ett ägarintresse i ett sådant företag, och

b) inte är dotterföretag till ett annat institut eller ett motsvarande utländskt

företag som auktoriserats inom EES eller till ett finansiellt holdingföretag
eller blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat inom EES,

18. operativa risker: risker för förluster till följd av inte ändamålsenliga

eller inte fungerande interna förfaranden eller system eller på grund av
mänskliga fel eller yttre händelser, samt rättsliga risker,

19. originator: ett företag som
a) självt eller via anknutna företag, direkt eller indirekt, var part i det

ursprungliga avtal som gav upphov till de förpliktelser eller potentiella för-
pliktelser för gäldenären, eller den potentiella gäldenären, som ligger till
grund för den exponering som värdepapperiseras, eller

b) förvärvar tredje mans exponeringar, tar upp dem i sin balansräkning och

därefter värdepapperiserar dem,

20. riskvikt: en procentsats som beskriver en risknivå hos en exponering,
21. värdepapperisering: en transaktion eller ett program varigenom den

kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar
delas upp i delar, och som har följande egenskaper:

a) betalningarna inom ramen för transaktionen eller programmet är bero-

ende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, och

b) prioriteringen av delarna avgör hur förluster fördelas under den tid trans-

aktionen eller programmet pågår,

22. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, och

23. återvärdepapperisering: en värdepapperisering i vilken den risk som är

förenad med en underliggande grupp av exponeringar delas upp i delar och
minst en av de underliggande exponeringarna är en värdepapperiseringsposi-
tion.

4 §

Ett institut, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holding-

företag eller ett holdingföretag med blandad verksamhet är moderföretag och
en annan juridisk person är dotterföretag, om moderföretaget

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den

juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samt-
liga aktier eller andelar,

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller

avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande led-
ningsorgan, eller

4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt

utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juri-
diska personen eller på grund av bestämmelse i dess bolagsordning, bolagsav-
tal eller därmed jämförbara stadgar.

background image

4

SFS 2013:671

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat

dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett
eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den

juridiska personen,

2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal

med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samt-
liga aktier eller andelar, eller

3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller

avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande led-
ningsorgan.

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på

grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av bestämmelse i
dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att
ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är
även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

4 kap.

8 §

6

Tillstånd för ett institut att använda en internmetod ska ges om förut-

sättningarna i 9 § är uppfyllda och om

1. institutet har ett för ändamålet lämpligt utformat riskhanteringssystem

för kreditrisker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 §§ lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 och 8 §§ lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

2. institutets riskklassificeringssystem är tillförlitligt och tillräckligt inte-

grerat med institutets övriga verksamhet, och

3. institutet dokumenterar sitt riskklassificeringssystem och motiven för

dess utformning.

Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterföretag, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES och dess dotterföretag eller ett blandat finan-
siellt moderholdingföretag inom EES och dess dotterföretag använder intern-
metoden enhetligt, får företagen i den omfattning som framgår av föreskrifter
meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 13 betraktas som en enhet vid bedöm-
ningen av om kraven i första stycket är uppfyllda.

6 kap.

7 §

7

Tillstånd att använda internmätningsmetoden ska ges, om

1. institutet har ett för ändamålet lämpligt utformat riskhanteringssystem

för operativa risker som uppfyller kraven i 6 kap. 2 och 5 §§ lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 och 8 §§ lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, och

2. institutets riskmätningssystem är tillförlitligt och tillräckligt integrerat

med institutets övriga verksamhet.

Om ett moderinstitut inom EES och dess dotterföretag eller ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES och dess dotterföretag eller ett blandat finan-

6 Senaste lydelse 2007:570.

7 Senaste lydelse 2007:570.

background image

5

SFS 2013:671

siellt moderholdingföretag inom EES och dess dotterföretag använder en
internmätningsmetod enhetligt, får företagen i den omfattning som framgår av
föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 26 betraktas som en enhet vid
bedömningen av om kraven i första stycket är uppfyllda.

7 a kap.

4 §

8

När ett moderkreditinstitut inom EES, ett finansiellt holdingföretag

inom EES, ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES eller ett dotterföre-
tag till ett sådant institut eller företag, i egenskap av originator eller medver-
kande institut värdepapperiserar exponeringar från flera kreditinstitut eller
finansiella institut som omfattas av gruppbaserad tillsyn får kravet i 1 § upp-
fyllas på gruppnivå, om de institut eller finansiella institut som gett upphov
till de värdepapperiserade exponeringarna

1. har åtagit sig att följa de krav som anges i 5 §, och
2. har lämnat den information som anges i 6 §.

9 kap.

1 §

En finansiell företagsgrupp består av

1. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag hemmahörande inom EES och de dotterföretag som är institut,
institut för elektroniska pengar, motsvarande utländska företag eller finan-
siella institut, eller

2. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag hemmahörande inom EES och de institut, institut för elektroniska
pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som det inled-
ningsvis nämnda institutet eller holdingföretaget har ägarintresse i och som
leds tillsammans med ett eller flera andra företag, om ägarnas ansvar är be-
gränsat till den andel av kapitalet som dessa innehar, eller

3. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag hemmahörande inom EES och de institut, institut för elektroniska
pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som det inled-
ningsvis nämnda institutet eller holdingföretaget har en gemensam eller i
huvudsak gemensam ledning med, eller

4. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag hemmahörande inom EES och dotterföretag enligt 1 samt företag
som det finns ägarintresse i enligt 2 eller gemensam eller i huvudsak gemen-
sam ledning med enligt 3.

När en finansiell företagsgrupp finns enligt första stycket, ska även ett an-

knutet företag som är dotterföretag eller som det finns ägarintresse i anses
ingå i gruppen.

2 §

9

Om det framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 40,

ska bestämmelserna om finansiella företagsgrupper gälla även för

1. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag hemmahörande inom EES och de institut, institut för elektroniska

8 Senaste lydelse 2011:752.

9 Senaste lydelse 2011:752.

background image

6

SFS 2013:671

pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som det finns
andra ägarintressen i än sådana som anges i 1 § första stycket 2,

2. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag hemmahörande inom EES och de institut, institut för elektroniska
pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, som det inled-
ningsvis nämnda institutet eller holdingföretagen har andra former av kapital-
bindningar till, eller

3. ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag hemmahörande inom EES och de institut, institut för elektroniska
pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, som det inled-
ningsvis nämnda institutet eller holdingföretagen utövar ett väsentligt infly-
tande över.

Om bestämmelserna om finansiella företagsgrupper ska gälla för företag

som avses i första stycket, ska även ett anknutet företag som är dotterföretag
eller som det finns ägarintresse i anses ingå i gruppen.

3 §

För en finansiell företagsgrupp ska ansvaret för att de gruppbaserade

kraven uppfylls åligga det institut

1. som inte är dotterföretag till ett annat institut, ett svenskt finansiellt hol-

dingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag, eller

2. vars moderföretag är ett sådant finansiellt holdingföretag eller blandat

finansiellt holdingföretag som inte är dotterföretag till ett institut, ett svenskt
finansiellt holdingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag.

Om ett sådant finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holding-

företag som avses i första stycket 2 är moderföretag till både ett kreditinstitut
och ett värdepappersbolag, är det kreditinstitutet som ska ansvara för att de
gruppbaserade kraven är uppfyllda.

6 §

10

Bestämmelserna i 5 § ska tillämpas även på den del av en finansiell

företagsgrupp som består av

1. ett institut och de utländska institut, finansiella institut eller förvaltnings-

bolag i ett land utanför EES som är dotterföretag till institutet eller som insti-
tutet har ägarintresse i, eller

2. ett institut vars moderföretag är ett finansiellt holdingföretag eller ett

blandat finansiellt holdingföretag och de utländska institut, finansiella institut
eller förvaltningsbolag i ett land utanför EES som är dotterföretag till hol-
dingföretaget eller som holdingföretaget har ägarintresse i.

Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har

tillstånd att förvalta värdepappersfonder.

7 §

11

Ett institut som är moderinstitut inom EES eller vars moderföretag är

ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt mo-
derholdingföretag inom EES ska uppfylla kraven i 8 kap. om offentlig-
görande av information på gruppnivå. Om ett moderinstitut har ett betydande
dotterföretag som är institut, ska även dotterföretaget offentliggöra sådan
information om bland annat kapitalbasen och kapitalkravet samt institutets
riskhantering som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap.
1 § 42.

10 Senaste lydelse 2013:578.

11 Senaste lydelse 2011:752.

background image

7

SFS 2013:671

Finansinspektionen får efter ansökan i ett enskilt fall besluta om undantag

från första stycket, om ett institut omfattas av information som ska offentlig-
göras av ett moderföretag utanför EES och den informationen är likvärdig
med den information som ska offentliggöras enligt denna lag.

Ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag

13 §

Den som ingår i ledningen för ett finansiellt holdingföretag eller ett

blandat finansiellt holdingföretag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan
uppgift.

15 §

Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga

bestämmelser om tillsyn av finansiella företagsgrupper och tillsyn av konglo-
merat, särskilt med avseende på tillsyn på grund av riskbedömning, får
Finansinspektionen, efter samråd med de övriga berörda behöriga myndig-
heter som ansvarar för tillsyn av dotterföretag, medge undantag från detta
kapitel så att det blandade finansiella holdingföretaget bara behöver tillämpa
de relevanta bestämmelserna för konglomerat.

Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga bestäm-

melser om tillsyn av finansiella företagsgrupper och om extra tillsyn över för-
säkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp, särskilt med avseende på
tillsyn på grund av riskbedömning, får Finansinspektionen, efter samråd med
de berörda myndigheter som ansvarar för tillsyn av försäkringsföretag, medge
undantag från detta kapitel så att det blandade finansiella holdingföretaget
bara behöver tillämpa de relevanta bestämmelserna för den största sektorn en-
ligt 2 kap. 3 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglome-
rat.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten och Euro-

peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om beslut som inspektionen
fattar enligt första stycket.

10 kap.

2 §

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över en finansiell företagsgrupp

som avses i 9 kap. 1 eller 2 §, om

1. det i toppen av den finansiella företagsgruppen finns ett institut,
2. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holding-

företaget är moderföretag till ett institut men inte till något motsvarande ut-
ländskt företag,

3. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holding-

företaget är etablerat i Sverige och är moderföretag till institut och motsva-
rande utländska företag,

4. det finns två eller flera finansiella holdingföretag, eller två eller flera

blandade finansiella holdingföretag, med huvudkontor i olika stater inom
EES, däribland Sverige, som är moderföretag till både institut och motsva-
rande utländska företag och ett institut är det dotterföretag som har den största
balansomslutningen, eller

5. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holding-

företaget är moderföretag till två eller flera institut och motsvarande utländ-

background image

8

SFS 2013:671

ska företag, som inte är auktoriserade i den stat inom EES där holdingföre-
taget är etablerat, och ett institut har den största balansomslutningen.

Finansinspektionen ska även utöva tillsynen om inspektionen tillsammans

med övriga berörda behöriga myndigheter kommer överens om det i enlighet
med bestämmelserna i 4 §.

I 11 kap. finns bestämmelser om tillsyn över ett institut vars moderföretag

är ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-
företag som har sitt huvudkontor utanför EES.

3 §

12

När Finansinspektionen enligt 2 § första stycket 3�5 ska utöva tillsy-

nen, får inspektionen komma överens med övriga berörda behöriga myndig-
heter om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska an-
svara för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse,
om det är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn till de
institut det gäller och den relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika
länderna.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderhol-

dingföretaget inom EES, det blandade finansiella moderholdingföretaget
inom EES eller det institut som har den största balansomslutningen, beroende
på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen
och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen.
Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas
om sådana överenskommelser.

5 §

När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över en finansiell före-

tagsgrupp som består av ett moderinstitut inom EES eller ett institut vars mo-
derföretag är ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat
finansiellt moderholdingföretag inom EES, får moderföretagen och dotter-
företagen i gruppen gemensamt ansöka om tillstånd hos inspektionen om att
använda metoden med interna modeller, internmetoden för kreditrisker, egna
riskberäkningsmodeller för marknadsrisker eller internmätningsmetoden för
operativa risker. Om ett institut ingår i en motsvarande utländsk grupp enligt
en offentlig reglering som bygger på kreditinstitutsdirektivet eller kapital-
kravsdirektivet, får institutet göra en sådan ansökan hos den behöriga myn-
dighet som ansvarar för tillsynen.

När Finansinspektionen prövar en ansökan enligt första stycket tillämpas

denna lag. Inspektionen får dock även tillämpa bestämmelser som enligt för-
fattningar i en annan stat inom EES gäller för den metod som ansökan avser.
När ansökan har getts in till inspektionen gäller detta dock bara om det är
nödvändigt för en effektiv tillsyn över institut eller motsvarande utländska
företag.

6 a §

13

När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över en finansiell före-

tagsgrupp som består av ett moderinstitut inom EES eller ett institut vars mo-
derföretag är ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat
finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska inspektionen lämna en rapport
som innehåller en riskvärdering av gruppen till övriga behöriga myndigheter.

12 Senaste lydelse 2011:752.

13 Senaste lydelse 2011:752.

background image

9

SFS 2013:671

Inom fyra månader från det att Finansinspektionen har lämnat en sådan

rapport som avses i första stycket, ska inspektionen försöka komma överens
med övriga behöriga myndigheter om vilket beslut som bör fattas i fråga om
huruvida nivån på gruppens kapitalbas är tillräcklig. �verenskommelsen ska
grundas på en bedömning av gruppens finansiella situation och riskprofil och
den nivå på gruppens kapitalbas som krävs för att tillämpa 2 kap. 2 § på var
och en av enheterna inom gruppen och på gruppnivå.

Finansinspektionen ska härefter fatta ett beslut i enlighet med överenskom-

melsen. Beslutet och skälen för det ska redovisas skriftligt och skickas till
övriga behöriga myndigheter och till moderinstitutet inom EES.

Om en överenskommelse inte kan nås, ska Finansinspektionen på begäran

av någon av de övriga behöriga myndigheterna samråda med Europeiska
bankmyndigheten. Inspektionen får även samråda med Europeiska bankmyn-
digheten på eget initiativ.

6 b §

14

Om en överenskommelse enligt 6 a § inte har träffats inom fyra

månader, ska Finansinspektionen, med beaktande av de behöriga myndig-
heternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på
gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett

moderinstitut inom EES eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom
EES eller till ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska
inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 a § tredje stycket på indivi-
duell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta syn-
punkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som ansvarar för
den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom fyra

månader från det att Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 6 a §,
har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel
19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut
enligt första stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten
kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspek-
tionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyn-

digheten efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt
beslut har fattats.

6 d §

15

Beslut som fattats enligt 6 a eller 6 b § ska omprövas årligen. Ett be-

slut enligt 6 a § om tillämpning av 2 kap. 2 § får även, i undantagsfall, omprö-
vas om en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen av dotterföretag till
ett moderinstitut inom EES eller ett finansiellt moderholdingföretag inom
EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES skriftligen
begär det hos Finansinspektionen och samtidigt anger skälen för begäran.

7 §

Följande företag ska till Finansinspektionen lämna de upplysningar om

sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektio-
nen begär för tillsynen:

14 Senaste lydelse 2012:196.

15 Senaste lydelse 2011:752.

background image

10

SFS 2013:671

1. företag som ingår i en finansiell företagsgrupp enligt denna lag eller en-

ligt en utländsk offentlig reglering som bygger på kreditinstitutsdirektivet

eller kapitalkravsdirektivet,

2. andra dotterföretag till ett institut eller ett finansiellt holdingföretag eller

ett blandat finansiellt holdingföretag än de som avses i 1, och

3. ett holdingföretag med blandad verksamhet och dotterföretag till ett
holdingföretag med blandad verksamhet.
Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspektionen, får in-

spektionen förelägga företaget att göra det.

12 §

16

Ett sådant institut, finansiellt holdingföretag och blandat finansiellt

holdingföretag som avses i 9 kap. 3 § ska upprätta och ge in den gruppbase-
rade redovisningen till Finansinspektionen för de räkenskapsperioder och vid
de tidpunkter som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap.
1 § 47. I fråga om en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap. 2 §, ska redovis-
ningen upprättas och ges in av de företag som anges i föreskrifter meddelade
med stöd av 13 kap. 1 § 48.

Ett holdingföretag med blandad verksamhet ska upprätta och ge in den

samlade informationen till Finansinspektionen för de räkenskapsperioder och
vid de tidpunkter som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap.
1 § 47.

11 kap.

1 §

Om ett institut inte står under gruppbaserad tillsyn enligt artikel 125

eller 126 i kreditinstitutsdirektivet och dess moderföretag är ett utländskt
institut eller ett sådant finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt hol-
dingföretag som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2 och 3 §§ för det
fall Finansinspektionen enligt 10 kap. 2�4 §§ skulle ha utövat tillsynen över
gruppen om de bestämmelserna hade gällt.

3 §

17

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa

bestämmelserna om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som om mo-
derföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspektio-

nen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer
att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen
får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett finansiellt holdingföretag
eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och
tillämpa bestämmelserna i denna lag på instituten i den företagsgrupp som
leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna,

Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana an-
dra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

16 Senaste lydelse 2011:752.

17 Senaste lydelse 2012:196.

background image

11

SFS 2013:671

12 kap.

2 §

Finansinspektionen ska förelägga ett finansiellt holdingföretag, ett blan-

dat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksam-
het att vidta åtgärder för att göra rättelse, om holdingföretaget inte uppfyller
de krav som ställs på det enligt denna lag eller föreskrifter meddelade med
stöd av lagen. Ett sådant föreläggande ska också riktas mot ett finansiellt hol-
dingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, vars ledning inte upp-
fyller kraven i denna lag.

4 §

18

Om ett institut, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt

holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksamhet med huvud-
kontor i Sverige inte i tid lämnar upplysningar enligt föreskrifter meddelade
med stöd av 13 kap. 1 § 46, 49 och 50, får Finansinspektionen besluta att före-
taget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för den rapporteringsskyldighet

som avser tiden före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)

18 Senaste lydelse 2011:752.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013