SFS 2013:672 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 1 kap. 12 § och 9 kap. 1 och 10 §§ samt rubriken närmast före 10 §

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

12 §

I denna lag betyder

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över en utländsk försäkringsgivare,

2. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag, en utländsk försäkringsgivare eller ett blandat finansiellt holdingföre-
tag enligt 1 kap. 3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta
andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkrings-
företag eller utländska försäkringsgivare, och

4. specialföretag: ett utländskt företag som, utan att vara försäkringsgivare,

övertar risker från ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare
och som helt finansierar sin verksamhet genom emissioner av skuldebrev
eller någon annan liknande form av finansiering, för vilken rätten till återbe-
talning är underordnad företagens skyldigheter enligt avtal om risköverta-
gande.

9 kap.

1 §

En försäkringsgrupp enligt denna lag består av

1. ett försäkringsföretag och
a) dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsgivare,
b) en annan försäkringsgivare med vilken försäkringsföretaget har en

gemensam eller i huvudsak gemensam ledning,

1 Prop. 2012/13:160, bet. 2012/13:FiU30, rskr. 2012/13:297.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om
ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäl-
ler extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (EUT L 326,
8.12.2011, s. 113, Celex 32011L0089).

SFS 2013:672

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:672

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. ett försäkringsföretag och dess moderföretag som är
a) ett försäkringsholdingföretag,
b) ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans

med sina dotterföretag, varav minst ett är ett reglerat företag med huvudkon-
tor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat, eller

c) en annan utländsk försäkringsgivare med hemvist utanför EES, eller
3. ett försäkringsföretag och dess moderföretag som är ett annat företag än

som avses i 1 och 2 (försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet).

Bestämmelserna i detta kapitel som gäller intresseföretag ska även gälla

företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföretag, om ägandet i före-
taget direkt eller indirekt uppgår till minst 20 procent av kapitalet eller av
samtliga röster.

8 a §

Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga

bestämmelser om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäk-
ringsgrupp och tillsyn av konglomerat, särskilt med avseende på tillsyn på
grund av riskbedömning, får Finansinspektionen, efter samråd med berörda
behöriga myndigheter, medge undantag från detta kapitel så att det blandade
finansiella holdingföretaget bara behöver tillämpa de relevanta bestämmel-
serna för konglomerat.

Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga bestäm-

melser om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkrings-
grupp och om tillsyn av finansiella företagsgrupper, särskilt med avseende på
tillsyn på grund av riskbedömning, får Finansinspektionen, efter samråd med
den myndighet som ansvarar för tillsyn av den finansiella företagsgruppen,
medge undantag från detta kapitel så att det blandade finansiella holdingföre-
taget bara behöver tillämpa de relevanta bestämmelserna för den största sek-
torn enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten, Euro-

peiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten om sådana beslut som inspektionen fat-
tar enligt första eller andra stycket.

Ledningen i ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat
finansiellt holdingföretag

10 §

Den som ingår i ledningen för ett försäkringsholdingföretag eller ett

blandat finansiellt holdingföretag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan
uppgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för den rapporteringsskyldighet

som avser tiden före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)