SFS 2013:673 Förordning om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

130673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:627) om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 1 § förordningen (2006:627) om särskild tillsyn

över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1 §

Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser

som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den
16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och
värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets
direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och
93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och
2000/12/EG

2, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/89/EU

3.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om
ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäl-
ler extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (EUT L 326,
812.2011, s. 113, Celex 32011L0089).

2 EUT L 035, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32002L0087).

3 EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

SFS 2013:673

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013