SFS 2013:674 Förordning om ändring i förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar

130674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1533) om
kapitaltäckning och stora exponeringar;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 1 och 26 §§ samt rubriken närmast före 26 §

förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha
följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning betyder

1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över in-
stitut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
3. kapitalkravsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut (omarbetning)

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2010/78/EU

4,

4. kreditinstitutsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut (omarbetning)

5, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/89/EU

6, och

5. medräkningsbar garanti: en garanti eller en annan liknande överens-

kommelse med samma ekonomiska innebörd som en garanti som enligt före-
skrifter meddelade med stöd av 30 § 11 eller 17 får användas för att reducera
riskvikten för en exponering.

Med kommun avses i denna förordning även sådana samfälligheter som är

jämförbara med kommuner.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om
ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäl-
ler extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (EUT L 326,
8.12.2011, s. 113, Celex 32011L0089).

2 Senaste lydelse 2011:759.

3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

5 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

6 EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

SFS 2013:674

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:674

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Förteckning över finansiella holdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag

26 §

7

Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana finansiella

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som anges i 9 kap. 3 §
första stycket 2 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
och som ingår i en finansiell företagsgrupp som inspektionen utövar tillsyn
över. Förteckningen ska överlämnas till Europeiska kommissionen och Euro-
peiska bankmyndigheten. Vid varje förändring ska en ny förteckning över-
lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2012:201.