SFS 2013:675 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

130675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1600) om
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag
och försäkringsföretag;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1600) om årsredovis-

ning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska ha föl-
jande lydelse.

3 §

1

Ansökan om medgivande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ges in till Finans-
inspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:691. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:675

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013