SFS 2013:676 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

130676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 och 4 §§ förordningen (2004:329) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

För registrering m.m. av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäl-

ler även aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag av

1. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap. samt 3 kap. 1�6

och 7 a §§ för bankaktiebolag, och

2. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ för kreditmarknadsbolag.
Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket aktiebolagsförordningen ska

det som föreskrivs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

4 §

2

Sådana ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlems-
banker som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:717.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:676

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013