SFS 2013:677 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

130677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(2011:257);

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 och 17 §§, 3 kap. 11 och 13 §§ samt

6 kap. 1 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) som

ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

17 §

Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när verket fattar beslut

om hinder mot verkställande av en fusionsplan.

3 kap.

11 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av försäkringsföretag

ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) om tillstånd och godkännande av bolagsordning eller stadgar
lämnas.

13 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av godkännande av änd-

ring av bolagsordning eller stadgar ska Finansinspektionens beslut enligt
2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) lämnas.

6 kap.

1 §

2

Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkrings-

givares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige som ska prövas av
Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2013.

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:677

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:677

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Niclas Alsén
(Finansdepartementet)