SFS 2013:678 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

130678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 16 och 21 b §§ förordningen (2007:481)

om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

1 kap.

16 §

1

Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om förskott på

stöd enligt 2 kap. 20 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 1, 2 och 4 §§
samt 7 kap. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell för-
ening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig
stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kr.

21 b §

2

Stöd enligt de bestämmelser som anges i andra stycket lämnas med

de begränsningar som följer av artikel 57 i kommissionens förordning (EG) nr
1974/2006 och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-för-
draget på stöd av mindre betydelse och 19 och 20 §§ förordningen (1988:764)
om statligt stöd till näringslivet.

Med de bestämmelser som anges i första stycket avses stöd enligt
� 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,
� 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av bi-

laga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte om-
fattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,

� 5 kap. 1�4, 5�9 och 12�14 §§, och
� 6 och 7 kap.
Av 5 kap. 9 h § följer att även stöd enligt 5 kap. 9 a § i vissa fall ska upp-

fylla bestämmelserna i första stycket.

1 Senaste lydelse 2012:539.

2 Senaste lydelse 2012:539. �ndringen innebär att första strecksatsen i andra stycket
upphävs.

SFS 2013:678

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:678

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)