SFS 2013:680 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

130680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2, 19 c, 20, 21, 25 a, 26 och 30 §§ förordningen

(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

2 §

1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om

hur en sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbets-
förmedlingen för att ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring.

19 c §

2

En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 43 b § 1 lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att en sökande av hälsoskäl inte kan
återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren.
Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan anställ-
ningen upphör.

20 §

3

Arbetsförmedlingen ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna föl-

jande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, om-

fattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller,

4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbrutits,

och

5. om den sökande har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197)

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

21 §

4

En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade ersättnings-

dagar för veckor då han eller hon har utfört eller deklarerat deltidsarbete,

3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor,

1 Senaste lydelse 2003:1110.

2 Senaste lydelse 2008:937.

3 Senaste lydelse 2010:2023.

4 Senaste lydelse 2008:937.

SFS 2013:680

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:680

4. om han eller hon har varnats eller stängts av från rätt till ersättning enligt

43�43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse från Arbets-

förmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten,

6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring, och

7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 16 eller

17 § denna förordning.

25 a §

5

Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett

ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa till en annan
arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. vilken dag han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från

vilket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,

3. vilken dag han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till

utträdet,

4. vilken period senast fastställt arbetsvillkor avser,
5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad

ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normalarbets-
tid,

6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om

den första och den senaste karensveckan,

7. antalet förbrukade dagar i senast påbörjade ersättningsperiod och senast

ersatt vecka,

8. antalet förbrukade ersättningsdagar enligt begränsningsregeln i 7 §,
9. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverk-
samhet,

10. beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet enligt

denna förordning eller enligt 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring,

11. beslut om godkända deltidsstudier,
12. beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning enligt 43�

43 b §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt
till ersättning enligt 46 § samma lag,

13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per

månad, och

14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt

då deltagandet påbörjades.

26 §

6

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter

om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring.

30 §

7

En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa ska göras på den

blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer eller på

5 Senaste lydelse 2010:736.

6 Senaste lydelse 2003:1110.

7 Senaste lydelse 2003:1110.

background image

3

SFS 2013:680

något annat sätt som inspektionen bestämmer. Ansökan får överföras elektro-
niskt.

På den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer

ska arbetsgivaren på begäran utfärda ett intyg om den arbetssökandes arbets-
förhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma sökandens
rätt till ersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Den äldre lydelsen av 21 § 4 och 25 a § 12 gäller fortfarande för den som

har fått sin ersättning nedsatt eller stängts av från eller frånkänts rätt till ersätt-
ning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den
1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013