SFS 2013:681 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

130681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1997:836) om arbetslöshets-

kassor ska ha följande lydelse.

7 §

1

En arbetslöshetskassa ska omedelbart lämna Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen en kortfattad redogörelse för kassans beslut i fall som
avses i 43�43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma
gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prö-
vats särskilt och i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska åter-
betalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får dock befria en kassa från
denna skyldighet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Den äldre lydelsen av 7 § gäller fortfarande för beslut som har fattats

enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den
1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:1109.

SFS 2013:681

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013