SFS 2013:682 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

130682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 15 § ska ha följande lydelse.

15 §

1

Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om den

som anvisats

1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet

och inte heller anmäler giltigt förhinder,

2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt,
3. missköter sig eller stör verksamheten, eller
4. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete.
En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för

återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:392.

SFS 2013:682

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013