SFS 2013:683 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

130683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten

1

dels att 16 b § ska upphöra att gälla,
dels att 17 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

17 §

2

Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av

följande uppgifter om en arbetssökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. hans eller hennes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.
Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten.

21 §

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas oberoende av

arbetskonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en arbetssökande
anvisas att söka ett arbete vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår ska
sökanden upplysas om konflikten i samband med anvisningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 16 b § 2007:418.

2 Senaste lydelse 2008:977.

SFS 2013:683

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013