SFS 2013:685 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

130685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3, 6 a, 7 a�7 d och 7 f §§ förordningen

(2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn, upp-

följning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3 och 5
lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspo-
litiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer som
omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit an-

mäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbetslöshets-
kassa enligt registrering,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivs-
erfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och
andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den

offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer,

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplette-

rande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till arbets-

marknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystartsjobb,

1 Senaste lydelse 2011:544.

SFS 2013:685

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:685

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller in-

satser eller beslut om nystartsjobb, typ av program eller insats, ersättning från
arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program
eller insatser och om samordning med andra förmåner,

12. uppgifter om etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersätt-

ning, bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
samt andra uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, för-
ordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förord-
ningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invand-
rare och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsat-
ser för vissa nyanlända invandrare,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av

anvisningarna,

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett

fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller
genom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap.
1 § fängelselagen (2010:610) och tidpunkt för villkorlig frigivning, och

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssö-

kandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, för det
fall uppgifterna har betydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt för-
ordningen om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning enligt
förordningen om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
eller om etableringsinsatser enligt förordningen om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personuppgifter som avses
i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller
sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra ärenden om
uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet.

6 a §

2

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan enligt

5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får, utöver vad som anges i 6 §, även följande
personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om vilka personer som är anmälda som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen,

2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud,
3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som helt eller del-

vis arbetslösa,

4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som yrkesfiskare,
5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som deltagare i

arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning eller ersättning från en kommun,

6. uppgifter om sådant program enligt 5 som är stöd till start av närings-

verksamhet,

2 Senaste lydelse 2007:817.

background image

3

SFS 2013:685

7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som förvärvsarbe-

tande,

8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring är registrerat för arbetssökande,

9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering inte står till

arbetsmarknadens förfogande,

10. uppgifter om vilka personer som inte längre är anmälda som arbetssö-

kande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om huruvida skälet till detta
är att de fått förvärvsarbete, avbrutit kontakten med den offentliga arbetsför-
medlingen eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning,

11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt

registrering, och

12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt omständigheterna i 1�10

gäller enligt registrering.

7 a §

3

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgif-
ter behandlas för verksamhet som avser tillsyn:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt

registrering,

4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, körkortsklass och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens,
språkkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen eller en kompletterande aktör,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av pro-

gram, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbets-
marknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om
samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av

anvisningarna,

9. uppgifter ur de arbetssökandes individuella handlingsplaner, och
10. uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressuppgifter än
postnummer.

7 b §

4

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgif-
ter behandlas för verksamhet som avser utfärdande av intyg:

1. uppgift om huruvida den sökande är anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och om datum för anmälan,

3 Senaste lydelse 2010:2034.

4 Senaste lydelse 2010:2034.

background image

4

SFS 2013:685

2. uppgift om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt

registrering, och

3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om

Arbetsförmedlingens telefonnummer.

7 c §

5

För tillhandahållande av information till Kronofogdemyndigheten en-

ligt 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

7 d §

6

För tillhandahållande av information till en socialnämnd enligt 5 § 5

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspo-
litiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om eta-

bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etable-

ringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats.

7 f §

7

För tillhandahållande av information till kompletterande aktörer en-

ligt 5 § 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och e-

postadress,

2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,

anställningsform och varaktighet, uppgift om körkort och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens
samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

3. uppgifter om anvisningar att söka arbete och arbetsmarknadspolitiska

program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits,

4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller arbetshjälpme-

del eller om behov av anpassning av insatsen på grund av funktionsnedsätt-
ning,

5. uppgifter om omständigheter som berättigar den kompletterande aktören

till resultatbaserad ersättning,

6. uppgifter som ingår i en individuell handlingsplan eller en etablerings-

plan, och

7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att den kompletterande

aktören ska kunna utföra sitt uppdrag.

5 Senaste lydelse 2010:2034.

6 Senaste lydelse 2010:2034.

7 Senaste lydelse 2010:2034.

background image

5

SFS 2013:685

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013