SFS 2013:686 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

130686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:1481) om stöd för ny-

startsjobb ska upphöra att gälla vid utgången av augusti 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2013:686

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013