SFS 2013:687 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

130687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2, 6 och 15 §§ förordningen (2007:414) om

jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

2 §

1

Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen

1. kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin posi-

tion på arbetsmarknaden, och

2. lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla det som

framgår av den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § för-
ordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Någon kartläggning behöver dock inte göras för den som har omfattats av

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, om
motsvarande kartläggning redan har gjorts enligt den lagen.

6 §

2

Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser som

motsvarar programmen enligt 1 § förordningen (2000:634) om arbetsmark-
nadspolitiska program.

Insatserna i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka

minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Om den en-
skilde arbetar vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden
räknas in i den tid som ska täckas av insatser. Vid sidan av insatserna ska det
ges utrymme för eget arbetssökande. Omfattningen av insatserna inom
faserna ett och två ska tillsammans med det egna arbetssökandet motsvara
den enskildes arbetsutbud inom programmet. Den enskilde ska söka arbete
aktivt och regelbundet redovisa sitt arbetssökande i en aktivitetsrapport som
avses i 6 a § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten.

Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den en-

skildes arbetsutbud inom programmet och inkludera eget arbetssökande. Om-
fattningen av det egna arbetssökandet inom fas tre ska bestämmas i dialog
mellan arbetsförmedlaren och den enskilde. Om den enskilde arbetar vid
sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden räknas in i den tid
som ska täckas av insatser. Den enskilde ska ha regelbunden kontakt med en
arbetsförmedlare.

1 Senaste lydelse 2012:985.

2 Senaste lydelse 2010:1464.

SFS 2013:687

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:687

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

15 §

3

En anvisning till programmet ska återkallas om den som anvisats

1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd,

2. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
3. inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter,
4. inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare,
5. missköter sig eller stör verksamheten, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.
En anvisning till programmet ska också återkallas om det i övrigt finns sär-

skilda skäl för att återkalla den.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:8.