SFS 2013:688 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

130688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 12 §§ förordningen (2007:813) om jobb-

garanti för ungdomar ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arbetsförmedlingen ska för deltagare i jobbgarantin för ungdomar

genomföra en fördjupad kartläggning som kompletterar den individuella
handlingsplan som redan upprättats enligt 6 § förordningen (2000:628) om
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den fördjupade kartläggningen
ska visa vilka aktiviteter deltagaren behöver för att ytterligare kunna stärka
sin position på arbetsmarknaden.

Någon fördjupad kartläggning behöver dock inte göras för den som har
1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion

enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, om
motsvarande kartläggning redan har gjorts inom ramen för det programmet,
eller

2. omfattats av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-

lända invandrare, om motsvarande kartläggning redan har gjorts enligt den
lagen.

Den individuella handlingsplanen ska revideras utifrån resultatet av den

fördjupade kartläggningen. Sedan handlingsplanen reviderats ska Arbetsför-
medlingen lämna deltagaren det intensifierade stöd som han eller hon bedöms
behöva för att kunna uppfylla det som framgår av handlingsplanen.

12 §

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska återkallas om den som

anvisats

1. avvisar någon aktivitet inom garantin eller någon annan arbetsmarknads-

politisk åtgärd,

2. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
3. inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter,
4. missköter sig eller stör verksamheten, eller
5. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.
En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska också återkallas om det i

övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

1 Senaste lydelse 2012:986.

SFS 2013:688

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:688

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)