SFS 2013:689 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

130689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:975) om
uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2008:975) om upp-

giftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande
lydelse.

4 §

Socialnämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. beslut om rätt till arbetslöshetsersättning,
3. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
4. med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas

ut,

5. vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalning enligt 4 avser,
6. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning, och
7. beslut om avstängning från rätt till ersättning enligt 43�43 b §§ lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till
ersättning enligt 46 § samma lag.

Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

5 §

1

Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld

som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om eta-

bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etable-

ringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats.
Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

1 Senaste lydelse 2011:10.

SFS 2013:689

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:689

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)