SFS 2013:690 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

130690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1980:612) om medling i

vissa upphovsrättstvister ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett

avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d,
42 e eller 42 g eller, när det gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen tilläm-
pas även vid motsvarande tvister som kan uppkomma dels till följd av hänvis-
ningarna till 42 b�42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om exemplarframställning
ska ingås med svenska radio- eller tv-företag eller avtal om vidaresändning
genom kabel ska ingås med radio- eller tv-företag som verkställer utsänd-
ningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr. 2012/13:282.

2 Senaste lydelse 2011:95.

SFS 2013:690

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013