SFS 2013:691 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

130691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 27 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga lagen (1960:729) om upphovs-

rätt till litterära och konstnärliga verk

dels att rubrikerna närmast före 42 f och 42 g §§ ska utgå,
dels att 16, 21, 26 m, 26 p, 42 a, 42 b, 42 d, 42 e, 43, 45�48, 49, 49 a och

58 §§ samt rubrikerna närmast före 42 b, 42 d, 42 e och 48 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att rubriken närmast före 42 c § ska lyda ⬝Avtalslicens för undervis-

ningsverksamhet⬝,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 42 h och 45 a�45 d §§,

samt närmast före 42 h § en ny rubrik av följande lydelse.

16 §

3

De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt

att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,

1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta

avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original,
eller

3. för användning i läsapparater.
Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spridas

till lånesökande.

Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna,

och

3. folkbiblioteken.
Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än

de som anges i tredje stycket ska ha rätt till exemplarframställning enligt
denna paragraf.

21 §

4

Var och en får, med undantag för filmverk och sceniska verk, fram-

föra offentliggjorda verk offentligt

1 Prop. 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr. 2012/13:282.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011
om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstå-
ende rättigheter (EUT L 265, 11.10.2011, s. 1, CELEX 32011L0077).

3 Senaste lydelse 2008:1416.

4 Senaste lydelse 2005:359.

SFS 2013:691

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:691

1. vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga,

tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sker utan förvärvssyfte samt

2. vid undervisning eller gudstjänst.
Riksdagen samt statliga och kommunala myndigheter får i fall som avses i

första stycket 1 även framföra offentliggjorda filmverk och sceniska verk.
Verken får framföras endast genom en uppkoppling till ett externt nätverk
som tillhandahålls i syfte att tillgodose ett allmänt informationsintresse och,
beträffande arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje stycket, genom ett tek-
niskt hjälpmedel avsett för enstaka besökare i syfte att tillgängliggöra verk
som ingår i de egna samlingarna. Framförandet får ske endast i riksdagens
eller myndigheternas egna lokaler.

Första stycket 2 ger inte rätt att i förvärvssyfte framföra sammanställningar

vid undervisning.

26 m §

5

Endast en organisation som företräder ett flertal ersättningsberätti-

gade upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter på området har
rätt att kräva in och träffa avtal om att sätta ned ersättning enligt 26 k och
26 l §§. Organisationen ska kräva in ersättningen och fördela den mellan de
ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för
dess omkostnader. Vid fördelningen ska rättighetshavare som inte företräds
av organisationen vara likställda med rättighetshavare som organisationen
företräder.

Näringsidkare som avses i 26 k § första stycket ska anmäla sig hos en så-

dan organisation som avses i första stycket. Näringsidkaren ska på begäran av
organisationen redovisa det antal anordningar som omfattas av rätt till ersätt-
ning, anordningarnas upptagningstid eller lagringskapacitet, om anord-
ningarna kan användas för digital upptagning upprepade gånger och när an-
ordningarna tillverkades eller infördes. Av redovisningen ska framgå antalet
anordningar enligt 26 k § andra stycket.

26 p §

6

Endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i

Sverige använda verk på området har rätt att kräva in ersättningen. Organisa-
tionen ska kräva in ersättningen och betala beloppet till den ersättningsberätti-
gade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för dess omkostna-
der. Om organisationen inte kräver den ersättningsskyldige på ersättningen
inom tre år efter utgången av det kalenderår då försäljningen ägde rum, är
fordringen preskriberad.

Den som är ersättningsskyldig ska på begäran av organisationen redovisa

de ersättningsgrundande försäljningar som gjorts under de tre närmast föregå-
ende kalenderåren.

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio år

efter tillkomsten, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga åtgärder
för att finna den ersättningsberättigade.

42 a §

7

En avtalslicens som avses i 42 b�42 h §§ gäller för utnyttjande av

verk på visst sätt, när ett avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant
sätt med en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige

5 Senaste lydelse 2005:359.

6 Senaste lydelse 2007:521.

7 Senaste lydelse 2011:94.

background image

3

SFS 2013:691

använda verk på området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk
av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds
av organisationen. För att ett verk ska få utnyttjas med stöd av 42 c § krävs att
avtalet med organisationen har ingåtts av någon som bedriver undervisnings-
verksamhet i organiserade former.

De villkor i fråga om rätten att utnyttja verket som följer av avtalet gäller.

Upphovsmannen ska i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet och för-
måner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersättningen
vara likställd med de upphovsmän som organisationen företräder. Upphovs-
mannen har dock oavsett detta alltid rätt till ersättning som hänför sig till ut-
nyttjandet, om han eller hon begär det inom tre år efter det år då verket utnytt-
jades. Krav på ersättning får riktas endast mot organisationen.

Gentemot den som använder ett verk med stöd av 42 f § får krav på ersätt-

ning göras gällande endast av de avtalsslutande organisationerna. Kraven ska
framställas samtidigt.

Avtalslicens för myndigheter, företag och organisationer m.fl.

42 b §

8

Riksdagen, beslutande kommunala församlingar, statliga och kom-

munala myndigheter samt företag och organisationer får för att tillgodose be-
hovet av information inom sin verksamhet framställa exemplar av samt över-
föra och framföra offentliggjorda litterära verk och konstverk, om avtalslicens
gäller enligt 42 a §.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtalsslu-

tande parterna har meddelat förbud mot exemplarframställningen, över-
föringen eller framförandet.

Avtalslicens för vissa arkiv och bibliotek

42 d §

9

De arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje och fjärde styckena

får framställa exemplar av verk som ingår i de egna samlingarna och tillgäng-
liggöra offentliggjorda sådana verk för allmänheten, om avtalslicens gäller
enligt 42 a §.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtals-

slutande parterna har meddelat förbud mot exemplarframställningen eller till-
gängliggörandet, eller om det av andra skäl finns särskild anledning att anta
att upphovsmannen motsätter sig förfogandet.

Avtalslicenser för radio och tv

42 e §

10

Ett radio- eller tv-företag får sända ut offentliggjorda litterära och

musikaliska verk samt offentliggjorda konstverk, om avtalslicens gäller enligt
42 a §. Om verket ingår i ett radio- eller tv-program som företaget sänder ut,
får företaget också överföra verket till allmänheten på ett sådant sätt att en-
skilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva
väljer. Företaget får även framställa sådana exemplar som är nödvändiga för
överföringen.

8 Senaste lydelse 2005:359.

9 Senaste lydelse 2005:359.

10 Senaste lydelse 2005:359.

background image

4

SFS 2013:691

Första stycket gäller inte sceniska verk och inte heller andra verk, om upp-

hovsmannen hos någon av de avtalsslutande parterna har meddelat förbud
mot utsändningen eller överföringen, eller om det av andra skäl finns särskild
anledning att anta att upphovsmannen motsätter sig förfogandet. Första
stycket gäller inte sådan vidaresändning som avses i 42 f §.

Vid utsändning över satellit gäller avtalslicensen endast om sändarföretaget

samtidigt verkställer utsändning genom en marksändare.

Generell avtalslicens

42 h §

Var och en får inom ett avgränsat användningsområde framställa

exemplar av verk eller tillgängliggöra offentliggjorda verk för allmänheten
också i andra fall än de som anges i 42 b�42 g §§, om avtalslicens gäller en-
ligt 42 a § och det är en förutsättning för utnyttjandet att användaren genom
avtalet med organisationen ges rätt att utnyttja verk av det slag som avses med
avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtals-

slutande parterna har meddelat förbud mot exemplarframställningen eller till-
gängliggörandet, eller om det av andra skäl finns särskild anledning att anta
att upphovsmannen motsätter sig förfogandet.

43 §

11

Upphovsrätt till ett verk gäller till utgången av sjuttionde året efter

det år då upphovsmannen avled eller, i fråga om verk som avses i 6 §, efter
den sist avlidne upphovsmannens dödsår.

I stället för det som anges i första stycket gäller upphovsrätt till
1. ett filmverk, till utgången av sjuttionde året efter dödsåret för den sist av-

lidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren och komposi-
tören av musik som har skapats speciellt för verket, och

2. ett musikaliskt verk med text, till utgången av sjuttionde året efter döds-

året för den sist avlidne av kompositören och textförfattaren, om musik och
text har skapats speciellt för verket.

45 §

12

En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i

denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt
eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att

1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en annan an-

ordning, genom vilken det kan återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet, och
3. göra framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmänhe-

ten.

De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller till utgången av fem-

tionde året efter det år då framförandet gjordes. Om upptagningen har getts ut
eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, gäller rättigheterna
i stället till utgången av det femtionde eller, för ljudupptagningar, sjuttionde
året efter det år då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 6�9, 11�12, 16, 17, 21, 22,

25�26 b, 26 e, 26 k�26 m och 27�29 §§, 39 § första meningen samt i 41�
42 h §§ ska tillämpas i fråga om framföranden som avses i denna paragraf.

11 Senaste lydelse 1995:1273.

12 Senaste lydelse 2011:94.

background image

5

SFS 2013:691

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den utövande

konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga rätts-

handlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

45 a §

Om en utövande konstnär som har rätt till en ljudupptagning enligt

45 § har överlåtit denna rätt till en framställare av ljudupptagningar mot en
engångsersättning, har konstnären rätt till särskild ersättning av framställaren
(tilläggsersättning) för varje år som följer på det femtionde året efter det år då
upptagningen först gavs ut eller, om den inte har getts ut, det år då den först
offentliggjordes. Om två eller flera konstnärer som har rätt till tilläggsersätt-
ning samverkat vid framförandet, tillkommer ersättningen dem gemensamt.

Tilläggsersättningen ska uppgå till tjugo procent av de intäkter som fram-

ställaren haft till följd av rätten att utnyttja upptagningen. Framställarens in-
täkter från uthyrning av upptagningen eller ersättning till framställaren med
stöd av 26 k eller 47 § ska dock inte tas med vid beräkningen.

Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt denna paragraf är

ogiltigt.

45 b §

Endast en organisation som företräder ett flertal ersättningsberättig-

ade utövande konstnärer på området får kräva in tilläggsersättning enligt
45 a §. Organisationen ska kräva in ersättningen och fördela den mellan de
ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för
dess omkostnader. Vid fördelningen ska konstnärer som inte företräds av
organisationen vara likställda med konstnärer som organisationen företräder.

Framställaren ska på begäran av organisationen lämna det underlag som

krävs för att ersättningen ska kunna beräknas.

45 c §

Om en utövande konstnär som har rätt till en ljudupptagning enligt

45 § har överlåtit denna rätt till en framställare av ljudupptagningar mot åter-
kommande betalning, har konstnären, efter det femtionde året efter det år då
upptagningen först gavs ut eller, om den inte har getts ut, det år då den först
offentliggjordes, rätt till betalning utan avräkning för förskott eller avräkning
på någon annan grund. Avräkning får dock ske om konstnären uttryckligen
godkänt det.

45 d §

Om en utövande konstnär som har rätt till en ljudupptagning enligt

45 § har överlåtit denna rätt till en framställare av ljudupptagningar, har
konstnären, efter det femtionde året efter det år då upptagningen först gavs ut
eller, om den inte har getts ut, det år då den först offentliggjordes, rätt att häva
avtalet om

1. framställaren inte bjuder ut upptagningen till försäljning i tillräckligt an-

tal exemplar och överför den till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda
kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,
och

background image

6

SFS 2013:691

2. konstnären har uppmanat framställaren att göra upptagningen tillgänglig

för allmänheten på de sätt som anges i 1 och framställaren inte inom ett år
från uppmaningen gör detta.

Om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet och överlåtit

sina rättigheter till upptagningen till framställaren, kan de endast gemensamt
lämna uppmaning och hävningsförklaring.

Om avtalet hävs, har konstnären rätt att behålla mottagen ersättning.
Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt denna paragraf är

ogiltigt.

46 §

13

En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med

de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga
över sin upptagning genom att

1. framställa exemplar av upptagningen, och
2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.
De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har förflu-

tit efter det år då upptagningen gjordes. Om en ljudupptagning ges ut inom
denna tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det sjuttionde året efter
det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om ljudupptagningen inte
ges ut under nämnda tid men offentliggörs under samma tid, gäller rättighe-
terna i stället till utgången av det sjuttionde året efter det år då ljudupptag-
ningen först offentliggjordes. Hävs ett avtal enligt 45 d §, gäller dock inte
längre rättigheterna. Om en upptagning av rörliga bilder har getts ut eller
offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller rättigheterna enligt
första stycket till dess femtio år har förflutit efter det år då upptagningen av
rörliga bilder först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

11 a, 12, 16, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m och 42 a�42 h §§ ska till-
lämpas i fråga om upptagningar som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med framställa-

rens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga rätts-

handlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

47 §

14

Oavsett bestämmelserna i 45 § första stycket och 46 § första stycket

får ljudupptagningar användas vid

1. ett offentligt framförande, eller
2. en överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker på ett så-

dant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningarna från en plats och
vid en tidpunkt som de själva väljer.

Vid användning som avses i första stycket har framställaren samt de ut-

övande konstnärer vars framförande finns på upptagningen rätt till ersättning.
Om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan den rätt
som tillkommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Mot den som

13 Senaste lydelse 2011:94.

14 Senaste lydelse 2005:359.

background image

7

SFS 2013:691

har använt anordningen ska konstnärer och framställare göra gällande sina
krav samtidigt.

Används en ljudupptagning vid överföring i form av en trådlös ljudradio-

eller televisionsutsändning som samtidigt och oförändrat återutsänds (vidare-
sänds) till allmänheten trådlöst eller genom kabel gäller följande. Gentemot
den som vidaresänder får krav på ersättning göras gällande endast genom så-
dana organisationer som företräder ett flertal utövande konstnärer eller fram-
ställare vars framföranden eller upptagningar används i Sverige. Organisatio-
nerna ska framställa kraven samtidigt med de krav som avses i 42 a § tredje
stycket.

Bestämmelsen i 11 § andra stycket ska tillämpas i de fall som avses i denna

paragraf.

Denna paragraf gäller inte ljudfilm.

Radio- och tv-företag

48 §

15

Ett radio- eller tv-företag har, med de inskränkningar som föreskrivs i

denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över en ljudradio- eller televisionsut-
sändning genom att

1. ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges,
2. framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,
3. sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till allmänheten,
4. tillåta återutsändning eller en återgivning för allmänheten på platser där

allmänheten har tillträde mot inträdesavgift, eller

5. tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden eller trådlös väg

överförs till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till upp-
tagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

De rättigheter som avses i första stycket 2, 3 och 5 gäller till utgången av

femtionde året efter det år då utsändningen ägde rum.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6�9 §§, 11 § andra stycket, 11 a, 12,

16, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 42 a, 42 b, 42 d, 42 g och 42 h §§ ska tillämpas
i fråga om ljudradio- och televisionsutsändningar som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med företagets

samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får
exemplaret spridas vidare.

Om ett radio- eller tv-företag har krav på ersättning för en sådan vidare-

sändning som avses i 42 f § och som har skett med företagets samtycke, ska
företaget framställa sitt krav samtidigt med de krav som avses i 42 a § tredje
stycket.

49 §

16

Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt

arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resulta-
tet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av
arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det år

då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten
inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år har
förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten.

15 Senaste lydelse 2011:94.

16 Senaste lydelse 2011:94.

background image

8

SFS 2013:691

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

12 § första, andra och fjärde styckena, 14, 16�22, 25�26 b och 26 e §§, 26 g §
femte och sjätte styckena samt i 42 a�42 h §§ ska tillämpas på arbeten som
avses i denna paragraf. �r ett sådant arbete eller en del av det föremål för upp-
hovsrätt, får denna rätt också göras gällande.

Ett avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till ett

offentliggjort arbete är ogiltigt.

49 a §

17

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att

framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten
gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett
vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett för-

farande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år

då bilden framställdes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 7�9, 11 och 11 a §§, 12 §

första och fjärde styckena, 16�21 och 23 §§, 24 § första stycket, 25�26 b,
26 e, 26 k�28, 31�38, 41�42 h och 50�52 §§ ska tillämpas på bilder som av-
ses i denna paragraf. �r en sådan bild föremål för upphovsrätt, får denna rätt
också göras gällande.

58 §

18

Rätt domstol i mål om ljudradio- eller televisionsutsändning i strid

mot denna lag är Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller i mål om ersättning
som avses i 17 och 18 §§, 26 a § första stycket eller 47 § och i mål i vilket
motsvarande ersättning begärs på grund av en hänvisning i 45, 46, 48, 49 eller
49 a § samt i mål om ersättning för utnyttjande med stöd av 42 e § eller ersätt-
ning för en sådan vidaresändning som avses i 42 f §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på verk och prestationer som

har tillkommit före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna i 45 § andra
stycket och 46 § andra stycket ska dock inte tillämpas om skyddstiden har
löpt ut vid lagens ikraftträdande.

3. �ldre bestämmelser gäller i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rät-

tigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. 45 a, 45 c och 45 d §§ ska
dock tillämpas även på avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

4. Om inte annat uttryckligen har avtalats ska en överlåtelse, genom vilken

en utövande konstnär före ikraftträdandet har överlåtit den rätt till en ljudupp-
tagning som konstnären har enligt 45 § till en framställare av ljudupptag-
ningar, anses omfatta även tid efter det att skyddstiden för den utövande
konstnärens rätt enligt äldre bestämmelser löpt ut.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

17 Senaste lydelse 2011:94.

18 Senaste lydelse 2005:359.